NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazım ve Yayın İlkeleri


YAZIM VE YAYIN İLKELERİ

Dergiye gönderilen makalelerin incelenmeye alınması için aşağıdaki yazım kurallarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir:

1. Dergiye gönderilen metinler, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterinde, 12 punto ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.

2. Başlık, büyük harflerle ve koyu olarak yazılmalı ve 12 kelimeyi geçmemelidir. Metin içindeki Giriş bölümü sonrası tüm başlıklar (Özet, Giriş ve Sonuç hariç) numaralandırılmalı, varsa başlık(lar) koyu ve yalnızca ilk harfleri büyük olacak biçimde yazılmalıdır. 

3. Çalışmalarda Türk Dil Kurumunun Yazım (imlâ) Kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır.

4. Yazar adı/adları makalede değil, makaleden ayrı sayfaya iliştirilmelidir veya Editör ekibinin düzelti için gönderim sürecinde ilgili bölüm şablonunda yer almalıdır. Bu ek ve iliştirilen sayfada yazar adı/adları dışında metnin başlığı ve yazarın iletişim bilgileri (yazışma adresi, e-posta, telefon) yer almalıdır.

5. Ana metnin öncesinde, 250-500 kelime arasında, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bir “Öz” yer almalıdır. Özde araştırmanın kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca ifade edilmelidir. Özün hemen altında en az dört en fazla sekiz anahtar kelime yer almalı ve bu anahtar kelimelerin baş harfleri büyük olmalıdır ve sonuncu anahtar kelimenin sonuna nokta(.) konulmalıdır. Öz ve anahtar kelimeler 10 punto ile yazılmalıdır. Makalelerin İngilizce özetinde kullanılan kavramların İngilizce karşılıklarında Encyclopedia of Islam'ın kendisi ve kaynakları baz alınmalıdır.

6. Yabancı sözcüklerin yazılışında ise yalnızca eğik harfler (italik) kullanılmalıdır. Türkçesi kullanılan bir sözcüğe açıklık getirmek için yabancı dildeki karşılığı da verilmek isteniyorsa bu karşılık parantez içinde, eğik harflerle yazılmalıdır. Metinde gönderme yapılan kaynak yabancı dilde ise yapıtın adından sonra mutlaka Türkçesi, parantez içinde, eğik harfler ve tırnaklar kullanılmadan verilmelidir.

1. Yayının Adı ve Başlıklandırma

Başlıkta c¸ift tırnak (“...”) veya eğik çizgi işareti (/) kullanılmamalıdır. Çift tırnak (“...”) kullanılması durumunda, bu çalışmaya başka bir çalışmada atıf yapıldığında aynı başlıkta çift tırnağın iki kez yazılması durumu ortaya çıkmaktadır ki bu da uygun degˆildir. Gerekmesi durumunda tek tırnak (‘ ...’) tercih edilebilir. I·ki nokta (:) ise gerekli go¨ru¨lmesi ha^linde alt bas¸lıktan o¨nce kullanılabilir. Ayrıca Tu¨rkc¸e bas¸lık ve I·ngilizce bas¸lık, anlam ac¸ısından tam uyumlu olmalıdır.

Ana ve alt bas¸lıklar ondalık sistem du¨zeninde, rakam ve sonrasında nokta kullanılarak oluşturulmalıdır. Başlık numarası ile başlığın ilk harfi arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

O¨rnek Bas¸lık: Osmanlı Alimlerinin Ebu Hanife’nin Akait Risalelerini Konu Edinen Eserleri

Numaralandırmada Hatalı Kullanım: 1.1.Sosyoloji - Dogˆru Kullanım: 1.1. Sosyoloji

Not: Giris¸ ve Sonuc¸ bas¸lıgˆı numaralandırılmaz ve sonraki başlıklar numaralandırılır.

O¨rnek:

Hacı Ahmet Yesevi'nin Hayatını Konu Edinen Eserler ve Bu Eserlerin İncelemesi
1. Hacı Ahmet Yesevi ve Hayatı
2. Hacı Ahmet Yesevi Eserleri U¨zerine Yapılan C¸alıs¸malar

2.1. Hacı Ahmet Yesevi Öğretileri

....
2.5. Hacı Ahmet Yesevi'nin Anadolu İrfanına Etkileri

Sonuc¸

Kaynaklar

2. Yazar ve Kurum Bilgisinin Yazımı

Yazarın adı ve soyadı sadece ilk harfleri bu¨yu¨k olacak s¸ekilde kalın olarak yazılmalı, egˆik yazım ise kullanılmamalıdır. Yazarın go¨rev yaptıgˆı kurum u¨niversite ise u¨niversite adı, faku¨ltesi ve anabilim dalı yazılmalı, kurumun bulundugˆu s¸ehir ve u¨lke de belirtilmelidir. Yazar tarafından aktif olarak kullanılan e-posta adresi de yazılmalıdır. Yazar bilgileri, c¸alıs¸manın etki degˆerinin “yazar, u¨niversite, anabilim dalı, s¸ehir ve u¨lke” kategorilerinde tespit ve takibinde kullanılmaktadır. Ayrıca yazarın Uluslararası Es¸siz Aras¸tırmacı Numarası (ORCID), kis¸i bilgi alanına eklenmelidir. ORCID numarası, ORCID web sayfasından u¨cretsiz olarak alınabilmektedir.

O¨rnek:

Prof. Dr., Erciyes U¨niversitesi, I·lahiyat Faku¨ltesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dinler Tarihi Anabilim Dalı, Kayseri, Tu¨rkiye / e-posta: munal@erciyes.edu.tr / ORCID ID: 0000-0001-2345-6789

3. O¨z ve O¨zet Yazımı

Makale ve bildiri gibi akademik yayınların bas¸ında, incelenen konuyu kısa ve anlas¸ılabilir bic¸imde o¨zetleyen en az 250, en fazla 500 kelimeden olus¸an Tu¨rkc¸e O¨z ile I·ngilizce Abstract bulunmalıdır. O¨z/Abstract kısmında; aras¸tırmanın konu, kapsam, o¨nem, amac¸ ve yo¨ntem gibi temel metodolojik c¸erc¸evesi belirtilmeli; ulas¸ılan sonuc¸ ve yararlanılan kaynaklara ise degˆinilmemelidir [*Metinde sadece o¨z yer alacak uzun o¨zet yayımlanmayacak ise temel sonuc¸lar da eklenmelidir]. O¨z/Abstract, tek paragraf ha^linde yazılmalıdır. O¨z metninde yer alan o¨zel isim (din, mezhep, s¸ahıs, kelam vb.), kitap adı ve kavramların yazımında TDK So¨zlu¨k’u¨n kullanımına uyulmalıdır. I·ngilizce (abstract) metninde yer alan o¨zel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam’ın son sürümü dikkate alınmalı ve C¸eviri Yazı/Transkripsiyon Alfabesi kullanılmalıdır.

4. Anahtar Kelimelerin Sec¸imi

O¨z ve Abstract kısımlarından hemen sonra en az bes¸, en c¸ok sekiz kavramdan olus¸an “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır. Anahtar kelimeler, yayının elektronik ortamda taranmasına ve dizinlenmesine yardımcı olur. Ayrıca yayının aras¸tırmacılar tarafından kolaylıkla bulunmasında bu¨yu¨k o¨neme sahiptir. Bu sebeple as¸agˆıda sıralanan hususlara uyulmalıdır:

a) I·lgili makaleyi dogˆru olarak yansıtan kavramlar sec¸ilmelidir.

b) Genelden o¨zele dogˆru sıralanmalıdır.

c) I·lk kavram mutlaka ilgili bilim dalı adı olmalıdır.

d) I·kinci kavram aras¸tırmayı yansıtan konu, u¨lke, s¸ehir, s¸ahıs ismi veya eser adı olarak belirlenmelidir.

e) Daha sonra makale ic¸erigˆini tam olarak yansıtan kavramlar eklenmelidir.

f) C¸alıs¸ma s¸ahıs veya eser odaklı ise ilgili eser ve mu¨ellif adı anahtar kelime olarak mutlaka yazılmalıdır.

g) Tek bas¸ına kullanıldıgˆında so¨zcu¨k anlamı dıs¸ında kavramsal ma^naya sahip olmayan so¨zcu¨kler, kavram olarak tercih edilmemelidir.

h) Anahtar kelimeler o¨zel isim olsun veya olmasın mutlaka bu¨yu¨k harfle bas¸lanarak yazılmalıdır.

O¨rnek: I·SNAD Atıf Sistemi esas alınarak belirlenmis¸ anahtar kelimeler
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf Tarihi, Hacı Ahmet Yesevi, Hikmet, Yesevilik,  Tarikat
 

5. Eser Adlarının Yazımı

Tu¨rkc¸e olarak yayımlanan/hazırlanan kitap, dergi, ansiklopedi, tez ve gazete gibi c¸alıs¸maların isimlerini olus¸turan so¨zcu¨kler, bu¨yu¨k harfle bas¸lanarak yazılır. Eser adları egˆik (italik) olarak bic¸imlendirilir. Bas¸lık, o¨z, anahtar kelimeler, metin, dipnot, kaynakc¸a vb. yerlerde gec¸en eser adları da dahil.

Velayetname, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bektaşilik Araştırmaları

Makale ve kitap bo¨lu¨m adları ile so¨zlu¨k ve ansiklopedi maddeleri, c¸ift tırnak (“”) ic¸inde yazılır.

Tu¨rkc¸e, Arapc¸a ve Farsc¸a dıs¸ındaki dillerde yayımlanan eser adları, eserlerin kapak veya jenerik sayfalarında ku¨c¸u¨k harf kullanılarak nasıl yazılmıs¸sa bu yazım aynen korunur; tamamı bu¨yu¨k harf olacak s¸ekilde yazılmaz.

6. Dipnot Vermek

Makalelerin cilt ve sayı numaralarının arasında bos¸luk yazılmaksızın egˆik c¸izgi (/) kullanılmalıdır:

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 20/2 (Aralık 2018), 45
Dipnotlar tez ve kitap gibi sayfa sayısı fazla c¸alıs¸malarda, her bo¨lu¨mde bir (1) sıra numarasından bas¸latılarak ayrı ayrı yapılandırılır.

7. S¸iir Dizelerinin Yazımı

S¸iir dizeleri her gec¸tigˆi yerde egˆik yazılır.

8. Rakamların Yazımı

Saat, para tutarı, o¨lc¸u¨ ve istatistiksel veriler rakam ile yazılır:

17.30’da | 1.500.000 lira | 150 kilometre | 15 metre kumas¸ | 1.250.000 kis¸i

Yu¨zde ve binde is¸aretleri yazılırken sayılarla is¸aret arasında bos¸luk bırakılmaz: %25 | ‰50

Sayılar yazıyla yazılabilir:

bin yıldan beri | on do¨rt gu¨n | haftanın bes¸inci gu¨nu¨ | u¨c¸ ayda bir | yu¨z soru

Do¨rt veya daha c¸ok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla ic¸inde gec¸en bin, milyon, milyar ve trilyon so¨zleri harfle yazılır:

1 milyar 500 milyon kis¸i | 3 bin 255 kalem | 8 trilyon 412 milyar vb.

Birden fazla kelimeden olus¸an sayılar ayrı yazılır:

iki yu¨z | u¨c¸ yu¨z altmıs¸ bes¸ | bin iki yu¨z elli bir

U¨les¸tirme sayıları rakamla degˆil yazıyla belirtilir:

ikis¸er | dokuzar | yu¨zer.

9. Tarih ve Yu¨zyılların Yazımı

Tarihler kısaltılmadan yazılır:

Hatalı Kullanım: 1810-11 | 1914-15 - Dogˆru Kullanım: 1810-1811 | 1914-1915

Yu¨zyıllar, rakam ile yazılmalı ve sonrasındaki “yu¨zyıl” so¨zcu¨gˆu¨ ku¨c¸u¨k harfle bas¸lamalıdır:

Hatalı Kullanım: 6/12. Yu¨zyıl | 19. Yu¨zyıl - Dogˆru Kullanım: 6./12. yu¨zyıl | 19. yu¨zyıl

10. Atıf ve Alıntı Yapmak

Atıf/Dolaylı Aktarma: Bir kaynaktaki du¨s¸u¨nce, tartıs¸ma veya tespite atıf yapılıyorsa ve atıf yapılan go¨ru¨s¸ atıf yapan aras¸tırmacının kendi kelimeleri ile satıra do¨ku¨lu¨yorsa cu¨mlenin sonuna dipnot is¸areti (1) konulmalıdır. Yapılan atıf, eserin belli bir sayfasına ya da sayfa aralıgˆına ise sayfa numarası verilmelidir. S¸ayet c¸alıs¸manın tu¨mu¨ne bir atıf varsa yani okuyucunun c¸alıs¸manın tu¨mu¨nu¨ incelemesini gerektirecek bir boyutta atıf yapılmıs¸sa dipnotta “Bu konuda bk.”, “Bu go¨ru¨s¸ ile ilgili bk.”, “Bu tartıs¸ma hakkında bk.” veya sadece “bk.” ifadesinden sonra kaynak belirtilmelidir.

Alıntı/I·ktibas: Egˆer mu¨racaat edilen kaynaktan ilgili kısım aynen, noktası ve virgu¨lu¨ne dokunulmadan, oldugˆu gibi alınıyorsa alıntılanan kısım “c¸ift tırnak ic¸inde verilir” ve sonuna dipnot numarası1 verilerek kaynagˆı belirtilir. Dogˆrudan alıntılanan metin ic¸erisinde var olan alıntılar ise ‘tek tırnak’ kullanılarak yazılır. Dogˆrudan alıntılanan kısım u¨c¸ satırdan uzun ise (kırk kelimeden fazla ise) ayrı bir paragraf ha^linde go¨sterilir. Uzun alıntıların ana metinden ayırt edilmesi ic¸in normal metin boyutundan bir ku¨c¸u¨k yazı tipi boyutunda ve paragrafın tamamının soldan satır bas¸ı hizasında girintili olarak yazılması tercih edilmelidir. Dogˆrudan aktarılan metinde, anlamı degˆis¸tirmemek s¸artıyla, bazı kelime, cu¨mle ve paragraflar c¸ıkarılabilir. C¸ıkartılan kısımların yerine u¨c¸ nokta (...) konulur.

Bir kaynaktan aynen alıntılanan kısmın “c¸ift tırnak” ic¸ine alınmadan yazılması ve sadece sonunda kaynagˆın yazılması ile yetinilmesi dogˆru olmaz. Bu kurallara uyulmadıgˆı takdirde yazar, yayın etigˆi ihlali (I·ntihal/Plagiarism) suc¸lamasına muhatap olabilir.

“I·ktibasın belli olacak s¸ekilde yapılması lazımdır. I·lim eserlerinde, iktibas hususunda kullanılan eserin ve eser sahibinin adından bas¸ka bu kısmın alındıgˆı yer belirtilir”. “Bir eserden kaynak go¨stermeksizin iktibasta bulunan kis¸i altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli^ para cezasıyla cezalandırılır”. “Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlıs¸ veya aldatıcı mahiyette kaynak go¨steren kis¸i, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır”. “U¨niversite o¨gˆretim meslegˆinden c¸ıkarma cezasını gerektiren fiil, bas¸kalarının o¨zgu¨n fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun bic¸imde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi go¨stermektir”.

11. Tablo ve S¸ekil Olus¸turmak

Tablo ve s¸ekillerin bas¸lıklandırılmasında “Tablo” veya “S¸ekil” ibaresi kullanılmalıdır. Grafik, c¸izelge, c¸izim, harita, fotogˆraf ve resimler s¸ekil olarak degˆerlendirilmektedir.

Bas¸lıklandırmada ardıs¸ık sayılar kullanılmalı ve iki nokta konulduktan sonra ac¸ıklayıcı ifade yazılmalıdır. Kullanılan bas¸lıklar, dipnot ile aynı yazı tipi boyutunda olmalı ve satır girintisi olmamalıdır. Tablo ve s¸ekil bas¸lıklarında her kelimenin ilk harfi bu¨yu¨k yazılmalıdır.

O¨rnek:

Tablo 1: Alevi ve Bektaşi Kültürü Şairleri

S¸ekillere, “S¸ekil” ibaresi ile bas¸layan ve ardıs¸ık numaralar ile numaralandırılmıs¸ bas¸lıklar verilmelidir. Resim, Grafik, C¸izim vb. ile bas¸lanılmamalıdır. S¸ekillerde kenarlık da kullanılmamalıdır.

S¸ekil 1: Alevilikte Semah
NOT: Tablo ac¸ıklaması tablonun u¨stu¨nde, s¸ekil ac¸ıklaması ise go¨rselin altında yer alacak.

EK AC¸IKLAMALAR:

-  Kaynakc¸a degˆil Kaynaklar yazılmaya devam edecek

-  Yabancı so¨zcu¨k kullanımında mu¨mku¨nse Tu¨rkc¸e karşılığı kullanılmalıdır. Bu hususta dergimizde kelime yazılışlarında TDK So¨zlu¨k baz alınmaya devam edecektir. I·slami kavramlar veya kelimelerin yabancı dil karşılığı kullanımında ise Encyclopedia of I·slam son sürümü kılavuz olarak kullanılmaktadır. 

 

KAYNAK VE ATIF GÖSTERİMİ 

Dergimizde 15.06.2022 tarihinden itibaren ISNAD Atıf Sistemi kullanılmaktadır ve dergimizde yayınlanan/yayınlanacak makaleler bu kurala göre değerlendirilmektedir.

1. Kitap-Yazarsız ve Anonim

 

İlk Geçtiği Yerde

… (Kitap Kısa Adı, Basım Yılı).

Örnek

… (İş Kanunları, 1998).
… (Resa?ilü İ?vani’s?-S?afa, 1376-1377/1957).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Kitap Kısa Adı, Basım Yılı).

Örnek

… (İş Kanunları, 1998).
… (Resa?ilü İ?vani’s?-S?afa, 1376-1377/1957).

Doğrudan Alıntı

… (Kitap Adı, Basım Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (İş Kanunları, 1998, 34).
… (Resa?ilü İ?vani’s?-S?afa, 1376-1377/1957, 4/11).

Kaynakçada

Kitap Adı. ed. Editör/Neşreden, çev. Çeviren. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.

 

Resa?ilü İ?vani’s?-S?afa ve ?ullani’l-vefa?. nşr. Butrus el-Bustânî. 4 Cilt. Beyrut: y.y., 1376-1377/1957.

 

2. Kitap-Tek Yazarlı

 

İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (İnan, 2018).
… (Sezgin, 1967-2015).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (İnan, 2018).
… (Sezgin, 1967-2015).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (İnan, 2018, 34).
… (Sezgin, 1967-2015, 17/19-23).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018.

 

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.

 

3. Kitap-İki Yazarlı

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Barkan – Ayverdi, 1973).
… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Barkan – Ayverdi, 1973).
… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Tarihi, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Barkan – Ayverdi, 1973, 45).
… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018, 56-57).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

 

İnan, Arı – Parmaksızoğlu, İsmet. Düşünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.

Yazar isimlerinin arasında, o¨ncesi ve sonrasında bos¸luk bırakılarak “tire/kısa c¸izgi is¸areti (-)” kullanılır.

4. Kitap-Çok Yazarlı

 İlk Geçtiği Yerde

… (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).

Örnek

… (Eisen vd., 1998).
… (Topaloğlu vd., 1998).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).

Örnek

… (Eisen vd., 1998).
… (Topaloğlu vd., 1998).

Doğrudan Alıntı

… (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (Eisen vd., 36).
… (Topaloğlu, vd., 1998, 17).

Kaynakçada

İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

 

Topaloğlu, Bekir vd. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MU¨ I·la^hiyat Faku¨ltesi Vakfı Yayınları, 1998.

 

5. Kitap-Editörlü

 Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “Kitap-Editörlü” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “Kitap Bölümü” türünde atıf yapılır.

İlk Geçtiği Yerde

… (Editör Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Faroqhi, 2011).
… (Kaynar, 2015).
… (Furat, 2018).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Editör Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Faroqhi, 2011).
… (Kaynar, 2015).
… (Furat, 2018).

Doğrudan Alıntı

… (Editör Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (Faroqhi, 2011, 3/7).
… (Kaynar, 2015, 6).
… (Furat, 2018, 2/5-10).

Kaynakçada

Editör Soyadı, Adı (ed.). Kitap Adı. x Cilt. Şehir: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi.

Örnek

Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. çev. Fethi Aytuna. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

 

Furat, Ahmet Hamdi vd. (ed.). Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da I·lim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl. 2 Cilt. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.

Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

 

6. Kitap Bölümü-Editörlü Eserde

 

İlk Geçtiği Yerde

… (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Rudolph, 2003).
… (Kelly, 2010).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).

Örnek

… (Rudolph, 2003).
… (Kelly, 2010).

Doğrudan Alıntı

… (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (Rudolph, 2003, 290).
… (Kelly, 2010, 81-82).

Kaynakçada

Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. ed. John D. Kelly vd. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Editöryal bir kitapta yer alan ön söz, takdim, sunuş ve ekler gibi kısımlar da bu şekilde kaynak gösterilir.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

7. Ansiklopedi-Matbu

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Akün, 1989).
… (İnalcık, 1997).
… (Yavuz, 1997).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Akün, 1989).
… (İnalcık, 1997).
… (Yavuz, 1997).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Akün, 1989, 2/418).
… (İnalcık, 1997, 9/118).
… (Yavuz, 2001, 23/326).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.

Örnek

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

 

İnalcık, Halil. “Selim I”. The Encyclopaedia of Islam (New Edition). ed. C. E. Bosworth vd. 9/127-131. Leiden: Brill, 1997.

Yavuz, Yusuf Şevki. “İstidlâl (Kelâm)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/325-328. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

 

8. Ansiklopedi-Web

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).

Örnek

… (Çağrıcı, 12 Temmuz 2019).
… (Lowin, 13 Temmuz 2019).
… (Küçük, 16 Nisan 2019).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).

Örnek

… (Çağrıcı, 12 Temmuz 2019).
… (Lowin, 13 Temmuz 2019).
… (Küçük, 16 Nisan 2019).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Gün Ay Yıl).

Örnek

… (Çağrıcı, 12 Temmuz 2019).
… (Lowin, 13 Temmuz 2019).
… (Küçük, 16 Nisan 2019).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). ed. Editör Ad Soyadı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi

Örnek

Çağrıcı, Mustafa. “İhsan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 12 Temmuz 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/ihsan–iyilik

 

Küçük, Raşit. “İsnad”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 16 Nisan 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/isnad–hadis

Lowin, Shari L. “Isra?iliyyat”. Encyclopaedia of Islam (3. Edisyon). ed. Kate Fleet vd. Erişim 13 Temmuz 2019. http://ekaynaklar.mkutup.gov.tr:2097/10.1163/1573-3912_ei3_COM_32621

 

9. Tez-Yüksek Lisans

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi” ifadesi yerine “Yüksek Lisans Tezi/Master’s Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

 

İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Eren, 2017).
… (Eskildsen, 2017).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Eren, 2017).
… (Eskildsen, 2017).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Eren, 2017, 67).
… (Eskildsen, 1989, 98-90).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi

Örnek

Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.

 Eskildsen, Stephen Edward. The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism. Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989. https://open.library.ubc.ca/IRcle/collections/ubctheses/831/ items/1.0097774

 

10. Tez-Doktora

 İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doktora Tezi” ifadesi yerine “Doktora Tezi/Ph.D. Dissertation” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Ceric, 1987).
… (Demir, 2014).
… (Dorroll, 2013).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Ceric, 1987).
… (Demir, 2014).
… (Dorroll, 2013).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Ceric, 1987, 56).
… (Dorroll, 2013, 11).
… (Demir, 2014, 67).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yılı.

Örnek

Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987.

 

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806

Dorroll, Philip Christopher. Modern by Tradition: Abu Mansur al-Maturidi and the New Turkish Theology. Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013.

 

11. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)

İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yılı).

Örnek

… (Çiftci, 2015).
… (Türcan, 2005).
… (Kalaycı – Eren, 2018).
… (Ayten vd., 2012).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yılı).

Örnek

… (Çiftci, 2015).
… (Türcan, 2005).
… (Kalaycı – Eren, 2018).
… (Ayten vd., 2012).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).

Örnek

… (Çiftci, 2015, 45-46).
… (Türcan, 2005, 190).
… (Kalaycı – Eren, 2018, 251).
… (Ayten vd., 2012, 55).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX

Örnek

Ayten, Ali vd. “Dini Bas¸a Çıkma, Şu¨ku¨r ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalıs¸anları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

 

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242

Kalaycı, Mehmet – Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qa?izadelis-Khalwatis Tension on the Islamic Heresiography: Mu??afá Ibn Ibrahim and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343671

 

12. Makale-İnternette

 İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Erişim Günü Ayı Yılı).

Örnek

… (Karcher – Zumstein, 18 Eylül 2019).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Karcher – Zumstein, 18 Eylül 2019).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yıl).

Örnek

… (Karcher – Zumstein, 18 Eylül 2019).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Site Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi

Örnek

Karcher, Sebastian – Zumstein, Philipp. “Citation Styles: History, Practice, and Future”. Authorea. Erişim 18 Eylül 2019. https://www.authorea.com/users/102264/ articles/124920-citation-styles-history-practice-and-future

 

13. Bildiri/Tebliğ

  

İlk Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).

Örnek

… (Demir, 2017).
… (Uyanık, 2009).

Sonraki Geçtiği Yerde

… (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).

Örnek

… (Demir, 2017).
… (Uyanık, 2009).

Doğrudan Alıntı

… (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).

Örnek

… (Demir, 2017, 1/651).
… (Uyanık, 2009, 37).

Kaynakçada

Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Adı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.

Örnek

Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik – Mâturîdîlik (05-07 Mayıs 2017). ed. Cengiz Çuhadar vd. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

 

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

 NOT: Daha fazla bilgi için ISNAD websitesini ziyaret ediniz:

https://www.isnadsistemi.org/guide/isnad2/

 


Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+77002864603 WhatsApp Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri