NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


ÖĞRETMEN YILMAZLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin yılmazlıklarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. İlgili alanyazın incelenerek araştırmacılar tarafından oluşturulan toplam 124 madde, hazırlanan uzman görüş formu ile 7 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda çıkarılan, düzeltilen ve eklenen maddelerle birlikte toplam 78 denemelik maddelik beşli likert tipi olarak derecelendirilen ölçek 459 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilerin ortaya koyduğu sonuçlar faktör analizi ile açımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 4 faktörden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu dört faktörden “özyeterlik inancı” tek başına ortak varyansın %24’ünü, “eğitim-öğretim süreçleri” faktörü tek başına ortak varyansın %19’unu, “velilerle ilişkiler” faktörü tek başına ortak varyansın %8’ini, “fiziksel koşullar” faktörü tek başına ortak varyansın %5’ini açıklamaktadır. 36 maddeden oluşan ölçeğin faktör yükleri 0,497 ile 0,817 arasında değişmektedir. Ölçeğin tamamı için .93, “Özyeterlik İnancı” alt faktörü için .94, “Eğitim-Öğretim Süreçleri” alt faktörü için .92, “Velilerle İlişkiler” alt faktörü için .80 ve “Fiziksel Koşullar” alt faktörü için .67 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin iki yarı güvenirlikleri ise (Spearman Brown) ölçeğin tamamı için .87, “Özyeterlik İnancı” alt faktörü için .92, “Eğitim-Öğretim Süreçleri” alt faktörü için .89, “Velilerle İlişkiler” alt faktörü için .80 ve “Fiziksel Koşullar” alt faktörü için .77 olarak hesaplanmıştır. 632 öğretmenin katılımıyla elde edilen veri seti için yürütülen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerler, normal değer ya da kabul edilebilir değer sınırları içerisinde kalmaktadır (?2/sd=3.19). Bu sonuçlar öğretmenlerin Öğretmen Yılmazlığı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Öğretmen, yılmazlık, geçerlik, güvenirlik.References

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri