NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


SOSYAL DESTEK ALGILANAN STRESİ ETKİLER Mİ? TÜRKİYE'DEKİ COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma, 18 yaş ve üstü insanların stres düzeylerine ilişkin algılarının çok boyutlu sosyal medya üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın evreni, 18 yaş ve üstü bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya, Türkiye'de yaşayan 802 kişi katılmıştır. Evren seçimi yapılırken kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Google Form aracılığıyla internette oluşturulmuş bir anket yardımıyla toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, korelâsyon analizi ve çoklu verileri test etmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Korelâsyon analizi sonuçlarına göre; aile, algılanan stres ve çok boyutlu sosyal desteğin diğer faktörleri arasında istatistiksel olarak negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Arkadaş ve algılanan stres arasında ise, orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre; çok boyutlu sosyal destek ve algılanan stres toplam varyansın %11'ini oluşturmaktadır. Regresyon modelinde, t-testi sonuçları regresyon katsayısının önemi ile ilgili olarak incelenmektedir. Katılımcıların aile ilişkilerindeki artış ile algılanan stres düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani, aileleri ile olan ilişkileri istatistiksel olarak artarken, stres düzeyinin azaldığı görülmüştür.Keywords
Algılanan Stres; Çok Boyutlu Sosyal Destek; COVID-19;TürkiyeReferences

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri