NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abstract


COVİD 19 SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINDA OKUL YÖNETİMİNDE ROL OYNAYAN İÇ ÖGELERE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ: BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitim uygulamasında okul yönetiminde rol oynayan iç ögelere ilişkin okul müdürlerinin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine göre modellenen araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan 30 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak deşifre edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; okul müdürlerinin öğretmen, öğrenci, veli ve üst yönetimle ilişkilerininolumsuz etkilendiği görülmektedir. Bunun dışında okul müdürlerinin, iş yükünün arttığı,kontrol ve takip sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Bu süreçte okul müdürlerinin, öğretmenlerle işbirliğinin azaldığı, öğrencilerin ihtiyaçlarına anında karşılık veremedikleri, veli şikâyetlerine daha fazla maruz kaldıkları, üst yönetimle (il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü) iletişimlerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin görüşlerine göre,öğretmenlerin uzaktan eğitim teknolojisine uyum sağladıkları,verimli ders ortamı oluşturabildikleri ve kendilerini sürekli geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin uygulamada en fazla yaşadıkları sorunlar ise öğrenciden sağlıklı dönüt alamama, öğrenci devamsızlığı, zümre iletişim ve paylaşımının zayıflamasıile uygulamalı derslerden verim alamamaktır. Okul müdürlerine göre, öğrencilerteknolojiye uyum sağladıkları, sorumluluk anlayışlarının geliştiği ve bireysel öğrenme alışkanlığı edindikleri görülmektedir.Öğrencilerin en fazla yaşadıkları sorunlar ise maddi imkansızlık nedeniyle ağ alt yapısı ve cihaz yetersizliği, motivasyon düşüklüğü, idare-öğretmen-öğrenci iletişiminin zayıflığı ve uygulamalı derslerin verimsizliğidir.Okul müdürlerine göre, pandemi sürecindeeğitimci olmayan personeliniş yükü azalmış ve iş performansları düşmüştür. Okul müdürlerinin öğretmenlere,öğrencilere ve velilere ortak önerileri,çalışma ortamının hazırlanmasıdır.Keywords
Uzaktan Eğitim, Covid 19, Pandemi, Okul Müdürü, Okulun İç ÖgeleriReferences

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri