NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CHANGES IN THE TURKISH EDUCATION SYSTEM INSPECTION PRACTICES IN THE REPUBLICAN PERIOD
(TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ TEFTİŞ UYGULAMALARINDA CUMHURİYET DÖNEMİYLE YAŞANAN DEĞİŞİMLER )

Author : Label    Label
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 26-36
Cite : CELAL GÜLŞEN , (2021). CHANGES IN THE TURKISH EDUCATION SYSTEM INSPECTION PRACTICES IN THE REPUBLICAN PERIOD. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 26-36. Doi: 10.51296/newera.111.
    


Summary

The purpose of this research is to reveal the changes in the understanding and practices of inspection in our education system with the Republican era by giving information about the general situation of education and training in the last periods of the Ottoman Empire and the beginning of the Republic in the light of these changes, and to shed light on the current education system by drawing attention to the changes in the inspection understanding and practices in the education system. . In order to realize this purpose, the fundamental values that founded the Republic were examined firstly, and in the context of these values, the importance gave to education, as well as the sources related to the studies related to the education system and therefore the inspection system in education were examined. In this context, the research was carried out with the general scanning model, which is one of the scanning arrangements made over the whole population or a group of samples or samples taken from it, in order to make a general judgment about the universe. As a result of the research; It was observed that the concept of inspection was first encountered in the Ottoman Empire during the Tanzimat Period, and in the period before the Tanzimat period, the practices in the madrasahs were controlled and inspected in some way. It is understood that in the layihas published in the last period of the Ottoman state, besides the concept of inspection, the names of the people who made the inspection were also mentioned, and the assignments were made with the title of "muin", which means "helping". The title of "Muin" is of great importance as it is the first title given to today's education inspectors. During the Republic period, various changes and regulations were made in the inspection system at different times. With the proclamation of the Republic, in parallel with the importance that gave to education, regulations regarding the inspection system were made in the "Education Inspectors Instruction" published in 1923. In the following years, many legal regulations were made regarding the rights, powers and duties of education inspectors. With the Republic, it has been observed that the education system has taken its share in the development moves and that the inspectors and inspection system who will control the education system have been given the value they deserve in order to control what is done. When we make inferences today by looking at these results, when we look at the inspection practices in today's education system, it can be said that inspection practices look like the Republican era in many aspects. For this reason, legal regulations are needed in order for the inspection system in education to be regarded again as in the first years of the Republic and to see the value it deserves.



Keywords
National Education, Education Inspector, Inspection, Educational Administration, Education Supervision

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Cumhuriyet dönemiyle birlikte eğitim sistemimizde teftiş anlayışında ve uygulamalarında görülen değişimleri ortaya koymak, bu değişimler ışığında Osmanlının son dönemlerinde ve Cumhuriyetin başlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin genel durum hakkında bilgiler vererek, eğitim sistemindeki teftiş anlayışı ve uygulamalarındaki değişimlere dikkat çekerek günümüz eğitim sistemine ışık tutmaktır. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak öncelikle Cumhuriyeti kuran temel değerler incelenmiş ve bu değerler bağlamında eğitime verilen önem üzerinde durulmuştur. Sonrasında ise, Cumhuriyet ile birlikte genelde eğitim sisteminde, özelde ise eğitimde teftiş sisteminde yapılan değişim çalışmaları irdelenerek ilgili alanyazın taranmıştır. Bu bağlamda araştırma, evren hakkında genel yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinden yapılan tarama düzenlemelerinden olan genel tarama modeliyle yapılmıştır. Araştırma sonucunda; teftiş kavramına Osmanlı Devleti’nde ilk defa Tanzimat Döneminde rastlandığı, Tanzimat öncesi dönemde ise, medreselerdeki uygulamaların kontrol edilerek bir şekilde teftiş edildiği görülmüştür. Osmanlı devletinin son dönemlerinde yayımlanan layihalarda, teftiş kavramı yanında, teftiş yapan kişilerin isimlerinden de bahsedilerek “yardım eden” anlamına gelen “muin” unvanı ile görevlendirmeler yapıldığı anlaşılmaktadır. “Muin” unvanı, günümüz maarif müfettişlerine verilen ilk unvan olması bakımından büyük önem arz etmektedir. Cumhuriyet döneminde de teftiş sisteminde farklı zamanlarda çeşitli değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte eğitime verilen öneme paralel olarak 1923 yılında teftiş sistemiyle ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Cumhuriyet ile birlikte kalkınma hamleleri içerisinde eğitim sisteminin de payına düşeni aldığı ve yapılanları kontrol etmek üzere de eğitim sistemini kontrol edecek müfettişlere ve teftiş sistemine hak ettiği değerin fazlasıyla verildiği görülmüştür. Sonraki yıllarda maarif müfettişlerinin hak, yetki ve görevlerine ilişkin birçok yasal düzenleme yapılarak, bu düzenlemelerde bir standart yakalamaya çalışılmış ise de, çeşitli nedenlerle teftiş sisteminin tam olarak kurumsallaşması sağlanamamış ve teftiş sistemine ve müfettişlere hak ettiği değerler verilmediği ileri sürülerek tartışmalara konu edilmiştir. Araştırma sonucunda, günümüz eğitim sistemindeki teftiş uygulamalarına bakılarak çıkarımlar yaptığımızda, günümüzdeki teftiş uygulamalarının birçok yönüyle Cumhuriyet dönemini arattığı söylenebilir. Bu nedenle eğitimde teftiş sisteminin Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi tekrar önemsenmesi ve hak ettiği değeri görebilmesi için yasal düzenlemelere ve köklü bir anlayış değişikliğine ihtiyaç duyulmaktadır.



Keywords
Milli Eğitim, Maarif Müfettişi, Teftiş, Cumhuriyet, Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri