NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE INDEX, UNEMPLOYMENT RATE AND INFLATION RATE IN TURKEY
(TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ, İŞSİZLİK ORANI VE ENFLASYON ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : ALPER GEDİK  Özge ÖZBEK  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 1-15
Cite : ALPER GEDİK Özge ÖZBEK, (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE INDEX, UNEMPLOYMENT RATE AND INFLATION RATE IN TURKEY. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 1-15. Doi: 10.51296/newera.119.
    


Summary

Consumer confidence index is one of the indicators that determine the course of expenditures and investments in theory. However, the consumer confidence index is not a sufficient parameter on its own and should be examined together with macroeconomic variables. In this research, the relationship between Consumer Confidence Index, Unemployment Rate and Inflation Rate in Turkey was examined with monthly data between 2007M01-2021M05 and cointegration, causality, action-response analysis. Econometric analysis results; According to the results of ADF and Zivot-Andrews unit root test, it was determined that all variables became stationary at the first difference. As a result of the Johansen cointegration test, it is seen that there is a cointegration relationship between the variables. In addition, Granger Causality/Block Externality Wald test and Toda-Yamamoto causality test based on error correction model were applied to the variables. According to the analysis, it was concluded that there is a one-way causality from the consumer confidence index to unemployment and a one-way causality from the inflation rate to the unemployment rate.Keywords
Consumer Confidence Index, Unemployment, Inflation.

Abstract

Tüketici güven endeksi teoride harcamaların ve yatırımların seyrini belirleyen göstergelerdendir. Fakat tüketici güven endeksi tek başına yeterli bir parametre olmayıp makroekonomik değişkenlerle birlikte incelenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada Türkiye’de Tüketici Güven Endeksi, İşsizlik Oranı ve Enflasyon Oranı arasındaki ilişki 2007M01-2021M05 arasında aylık veriler ile eşbütünleşme, nedensellik, etki-tepki analizleri ile incelenmiştir. Ekonometrik analiz sonuçları; ADF ve Zivot-Andrews birim kök testi sonucunda değişkenlerin hepsi birinci farkında durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Johansen Eşbütünleşme testi sonucunda ise değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olduğu görülmektedir. Ayrıca değişkenlere hata düzeltme modeline dayanan Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Wald testi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. Analize göre tüketici güven endeksinden işsizliğe doğru tek yönlü ve enflasyon oranından işsizlik oranına doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Tüketici Güven Endeksi, İşsizlik, Enflasyon.

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri