NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN YILMAZLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
(ÖĞRETMEN YILMAZLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ )

Author : Mehtap Aktaş  Nurcan TAHTALI, Mehtap AKTAŞ, Yusuf İNANDI  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 128-141
Cite : Mehtap Aktaş Nurcan TAHTALI, Mehtap AKTAŞ, Yusuf İNANDI, (2021). ÖĞRETMEN YILMAZLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 128-141. Doi: 10.51296/newera.123.
    


Summary

The aim of this research is to develop a valid and reliable measurement tool to determine the resilience of teachers. A total of 124 items created by the researchers by examining the relevant literature were presented to the opinion of 7 experts with the expert opinion form. The scale, which was graded as a five-point Likert type with a total of 78 items, with the items removed, corrected and added in line with the opinions of the experts, was applied to 459 teachers. The results of the obtained data were tried to be explained by factor analysis. As a result of the exploratory factor analysis, it was concluded that the scale consisted of 4 factors. Of these four factors, “self-efficacy belief” alone accounts for 24% of the common variance, “education-teaching processes” factor alone accounts for 19% of the common variance, “relationships with parents” factor alone accounts for 8% of the common variance, and “physical conditions” factor alone explains 5% of the common variance. The factor loads of the 36-item scale range from 0.497 to 0.817. Cronbach Alpha coefficient was calculated as .93 for the whole scale, .94 for the “Self-Efficacy Belief” sub-factor, .92 for the “Education-Teaching Processes” sub-factor, .80 for the “Relations with the Parents” sub-factor, and .67 for the “Physical Conditions” sub-factor. The split-half reliability of the scale (Spearman Brown) was .87 for the whole scale, .92 for the “Self-Efficacy Belief” sub-factor, .89 for the “Education-Teaching Processes” sub-factor, .80 for the “Relations with the Parents” sub-factor, and .77 for the “Physical Conditions” sub-factor. The values obtained as a result of the confirmatory factor analysis carried out for the data set collected from 632 teachers are within the limits of normal values or acceptable values (?2/sd=3.19). These results reveal that the Teachers' Resilience Scale is a valid and reliable measurement tool.Keywords
Teacher, resilience, validity, reliability.

Abstract

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin yılmazlıklarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. İlgili alanyazın incelenerek araştırmacılar tarafından oluşturulan toplam 124 madde, hazırlanan uzman görüş formu ile 7 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Uzmanların görüşleri doğrultusunda çıkarılan, düzeltilen ve eklenen maddelerle birlikte toplam 78 denemelik maddelik beşli likert tipi olarak derecelendirilen ölçek 459 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen verilerin ortaya koyduğu sonuçlar faktör analizi ile açımlanmaya çalışılmıştır. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin 4 faktörden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu dört faktörden “özyeterlik inancı” tek başına ortak varyansın %24’ünü, “eğitim-öğretim süreçleri” faktörü tek başına ortak varyansın %19’unu, “velilerle ilişkiler” faktörü tek başına ortak varyansın %8’ini, “fiziksel koşullar” faktörü tek başına ortak varyansın %5’ini açıklamaktadır. 36 maddeden oluşan ölçeğin faktör yükleri 0,497 ile 0,817 arasında değişmektedir. Ölçeğin tamamı için .93, “Özyeterlik İnancı” alt faktörü için .94, “Eğitim-Öğretim Süreçleri” alt faktörü için .92, “Velilerle İlişkiler” alt faktörü için .80 ve “Fiziksel Koşullar” alt faktörü için .67 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin iki yarı güvenirlikleri ise (Spearman Brown) ölçeğin tamamı için .87, “Özyeterlik İnancı” alt faktörü için .92, “Eğitim-Öğretim Süreçleri” alt faktörü için .89, “Velilerle İlişkiler” alt faktörü için .80 ve “Fiziksel Koşullar” alt faktörü için .77 olarak hesaplanmıştır. 632 öğretmenin katılımıyla elde edilen veri seti için yürütülen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen değerler, normal değer ya da kabul edilebilir değer sınırları içerisinde kalmaktadır (?2/sd=3.19). Bu sonuçlar öğretmenlerin Öğretmen Yılmazlığı Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.Keywords
Öğretmen, yılmazlık, geçerlik, güvenirlik.

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri