NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Democratization Process in Turkey and Its Reflections on Economic Growth/Development
(Türkiye’de Demokratikleşme Süreci ve Bu Sürecin Ekonomik Gelişme/Kalkınma Üzerindeki Yansımaları )

Author : Veli SIRIM  Servet Kapçak, Demet Doğan  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 10
Page : 177-213
Cite : Veli SIRIM Servet Kapçak, Demet Doğan, (2021). Democratization Process in Turkey and Its Reflections on Economic Growth/Development. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 10, p. 177-213. Doi: 10.51296/newera.125.
    


Summary

Whether country management styles have an effect on macroeconomic indicators has been examined by many economists, sociologists and politicians, and some conclusions have emerged from the evaluations made. In a significant part of these studies, it has been emphasized that democratic management forms have a positive effect on economic growth and development. According to traditional economic theories, political stability, military coups or interventions, as well as terrorist pressure and oligarchic structure dominance are among the important variables that affect economic life and economic analysis. Although these elements seem to be independent of the economy, they are among the factors that negatively affect the economic development and growth of the countries, as well as the political stability of the countries. In this article, the effects of the developments in the democratization process in Turkey's recent history on the economic structure will be emphasized. First of all, the economic performance of the Republican People's Party (CHP) government, which started from the foundation of the Republic and continued for 27 years, was discussed. After that, the economic performance that took place during the period of the Democrat Party (DP) government, which started after the 1950 elections, which was accepted as the starting date of the democratization process in Turkey and continued between 1950-1960, was evaluated from the perspective of democratization. The 1965-1969 period, when the Adalet (Justice) Party (AP), which was seen as the continuation of the DP after the 1960 military coup, was in power alone, and the Anatavan (Homeland) Party (ANAP) administration, which was in government between the years 1983-1991 after the 1980 military coup, are the periods when the relationship between democratization and economic growth was evaluated. Finally, it has been examined as a process in which the relationship between democratization and economic growth with the Justice and Development Party (AK Parti) government, which started in late 2002, after the 1990s, when the economic crises, terrorist incidents, political instability and the 28 February Process, which is known as the postmodern coup, were experienced.Keywords
Republican Period, Economic Growth, Democracy, Military Coup, Economic and Political Stability.

Abstract

Ülke yönetim şekillerinin makroekonomik göstergeler üzerinde etkinliğinin olup olmadığı çok sayıda iktisatçı, sosyolog ve siyaset bilimcisi tarafından ele alınmış, bu incelemeler neticesinde bazı sonuçlar ortaya konmuştur. Bu çalışmaların hatırı sayılır bir kısmında demokratik yönetim şekillerinin ekonomik gelişme ve kalkınma üzerinde pozitif etki oluşturduğu üzerinde durulmuştur. Geleneksel ekonomi teorilerine göre, ekonomik hayatı ve ekonomik analizi etkileyen unsurlar arasında siyasi istikrarın, askeri darbe veya müdahalelerin olup olmayışının yanı sıra, terör baskısı ve oligarşik yapı hakimiyeti önemli değişkenler olarak gösterilir. Her ne kadar bu unsurlar ekonomiden bağımsız gibi görülse de, ülkelerin politik istikrarının yanı sıra, ekonomik kalkınma ve büyümelerini olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer alır. Bu makalede Türkiye’nin yakın tarihine demokratikleşme sürecinde yaşanan gelişmelerin ekonomik yapı üzerinde bıraktığı etkiler üzerinde durulacaktır. İlk olarak Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren başlayan ve 27 yıl kesintisiz devam eden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ekonomik performansı ele alınmıştır. Bunun ardından, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin başlangıç tarihi olarak kabul gören 1950 seçimleri sonrasında başlayan ve 1950-1960 yılları arasında devam eden Demokrat Parti (DP) iktidarı dönemi boyunca gerçekleşen ekonomik performans demokratikleşme perspektifinden değerlendirilmiştir. 1960 askeri darbesinin ardından DP’nin devamı olarak görülen Adalet Partisi’nin (AP) tek başına iktidarda bulunduğu 1965-1969 dönemi, 1980 askeri darbesinin ardından 1983-1991 yılları arasında hükümette bulunan Anatavan Partisi yönetimi yine demokratikleşme-ekonomik gelişme ilişkisinin değerlendirmeye tabi tutulduğu dönemlerdir. Son olarak ekonomik krizler, terör olayları, siyasal istikrarsızlıklar ve post modern darbe olarak anılan 28 Şubat Süreci’nin yaşandığı 1990’lı yılların ardından 2002 yılı sonlarında başlayan AK Parti iktidarı ile demokratikleşme ve ekonomik gelişme ilişkisinin ele alındığı bir süreç olarak belirlenmiştir.Keywords
Cumhuriyet Dönemi, Ekonomik Gelişme, Demokrasi, Askeri Darbe, Ekonomik ve Politik İstikrar.

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri