NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE WORKS OF ABDULLAH IBNU'L-MUKAFFA
(ABDULLAH İBNU’L-MUKAFFA’IN ESERLERİ )

Author : Mehmet KUYANAY    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11
Page : 93-110
Cite : Mehmet KUYANAY , (2021). THE WORKS OF ABDULLAH IBNU'L-MUKAFFA. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 11, p. 93-110. Doi: .
    


Summary

Ibnu'l-Mukaffa', the famous clerk of the Abbasids, who steered the Arabic literature with his translation and copyright works, was considered one of the distinguished rhetoricians in terms of re-establishing the prose of Arabic literature and adding new subjects and new styles. His works translated from Ancient Greek, Persian and Indian cultures pioneered Arabic literature in epistle, history and rhetoric, and he was considered the pioneer of prose in Arabic literature. The scribes who came after him were influenced by him and presented prose examples in Arabic literature. Câhız, Sahl b. Harun and Ibn Qutayba are among the scribes who were influenced by him. The translation work, which has been translated into many languages in the world and still preserves its characteristic of being a classic in Turkish and Arabic literature, pioneered the expansion of this genre by opening the door of storytelling in Arabic literature again. Although al-Edebu's-Saghir and al-Edebu'l-Kebir, the most important of his copyrighted works, are not well known today, they have contributed to the development of advice and politics. Ibnu'l-Mukaffa's Risâletu's-Sahâbe is considered the first example of prose in Arabic literature after the Qur'an, with the integrity of the subject in the treatise, the sequence of logic, and the plain language used. The work is also important in terms of conveying the political, social and cultural situation of the period in which it was written.Keywords
Ibnu'l-Mukaffa', Prose, Arabic Literature, Kalilag and Damnag

Abstract

Gerek tercüme gerekse telif eserleriyle Arap edebiyatına yön veren Abbâsîlerin meşhur kâtibi İbnu’l-Mukaffa‘ Arap edebiyatı nesrini yeniden tesis etmesi ve yeni konular ile yeni üslûplar ilave etmesi yönüyle seçkin belâgatçilerden sayılmıştır. Onun Eski Yunan, Fars ve Hint kültüründen tercüme ettiği eserleri Arap edebiyatına risâle, tarih ve hitabet konularda öncülük ettiği gibi kendisi de nesir türünün Arap edebiyatında öncüsü sayılmıştır. Kendisinden sonra gelen kâtipler ondan etkilenerek Arap edebiyatında nesir örnekleri ortaya koymuşlardır. Câhız, Sehl b. Harun ve İbn Kuteybe ondan etkilenen kâtiplerin başında gelmektedir. Dünyada pek çok dile çevrilmiş, hâlâ Türk ve Arap edebiyatında klasik olma özelliğini muhafaza eden tercüme eseri Arap Edebiyatında hikâyeciliğin kapısını tekrar aralayarak bu türün genişlemesine öncülük etmesidir. Onun telif eserlerinden en önemlileri olan el-Edebu’s-sağîr ve el-Edebu’l-kebîr fazla günümüzde çok tanınmamalarına rağmen nasihatnâme ve siyasetnâme türü edebiyatın gelişimine katkıda bulunmuştur. İbnu'l-Mukaffa‘ın Risâletu’s-sahâbe’si ise risâledeki konu bütünlüğü, mantık silsilesi, kullanılan sade dille Arap edebiyatında Kur’ân’dan sonra nesir türünün ilk örneği sayılmıştır. Yazıldığı dönemin siyasi, sosyal ve kültürel durumunu günümüze aktarması açısından da eser önem arz etmektedir.Keywords
Anahtar Sözcükler: İbnu’l-Mukaffa‘, Nesir, Arap Edebiyatı, Kelîle ve Dimne.

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri