NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN APPROACH IN A SCIENTIFIC CONTEXT TO MEHMET AKİF ERSOY'S SEMERCİ STORY IN ASİM
(MEHMET AKİF ERSOY’UN ASIM ŞİİRİNDEKİ SEMERCİ HİKAYESİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BAĞLAMDA BİR YAKLAŞIM DENEMESİ )

Author : Murat Yiğit    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 7
Page : 54-64
Cite : Murat Yiğit , (2021). AN APPROACH IN A SCIENTIFIC CONTEXT TO MEHMET AKİF ERSOY'S SEMERCİ STORY IN ASİM . New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 7, p. 54-64. Doi: 10.51296/newera.40.
    


Summary

Semiotics explains the method of analysing linguistic and visual narratives and reveals its own method of studying the communication cycle between sender and receiver. The complex and deep structure of the story texts that reach the reader with the narrative form of linguistic signs; It can be examined objectively within a certain method, with semiotic analysis. The story of "Semerci" in Mehmet Akif Ersoy's "Asım" poem that forms a part of his work named "Safahat" is one of the rare examples of the verse story genre, which is woven with intense images and metaphors. Ersoy's "Semerci" story; the environment in which the author was born and raised, family, close circle, friends, life story, social and political conditions of the time etc. As can be examined with author-centered, superficial and classical methods; centering the narrative, revealing the connections between signs (words and sentences) in the text; that conveys the deep structure of the text with the relationships between referent, signifier and signified; Images and metaphors and the flow of the text can also be subjected to semiotic examination, which takes into account the use of sounds with emphasis and intonations, sometimes even punctuation marks. In semiotic analysis, the text is divided into sections and a "semantic map" is presented and the relationships between the deep structure of the text and its surface structure are tried to be reached with the meaning relations between these sections. Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Vladimir Propp and other semiologists have used semiotic approaches and methods to analyse narrative texts and tried to reach a complex and deep structure by revealing the discourse and semantic maps of the texts. The aim of this study is; It is an approach to the story of "Semerci" in Mehmet Akif Ersoy's poem "Asım", which forms a part of "Safahat", in the context of the semiotic analysis method. In this context, "Semerci" story of Akif was divided into sections and "meaning maps" were created and thus, the latent meanings relationships in the deep structure were tried to be reached.Keywords
Semiotics, Narrative, Mehmet Akif Ersoy, The Story of Semerci

Abstract

Göstergebilim, dilsel ve görsel anlatıların çözümleme yöntemini açıklar ve gönderci-alıcı arasındaki iletişim döngüsünü incelemek için kendi yöntemini ortaya koyar. Dilsel göstergelerin anlatısal formuyla okuyucuya ulaşan hikaye metinlerinin karmaşık ve derin yapısı; belli bir yöntem dahilinde, göstergebilimsel çözümlemeyle, nesnel bir şekilde incelenebilir. Mehmet Akif Ersoy'un “Safahat” isimli eserinin bir bölümünü oluşturan “Asım” şiiri içinde bulunan “Semerci” hikayesi yoğun imge ve metaforlarla örülmüş, manzum hikaye türünün nadir örneklerinden biridir. Ersoy'un “Semerci” hikayesi; yazarın doğup büyüdüğü ortam, ailesi, yakın çevresi, arkadaşları, hayat hikayesi, yaşadığı zamanın sosyal ve siyasi koşulları vb. yazar merkezli, yüzeysel ve klasik yöntemlerle incelenebileceği gibi; anlatıyı merkeze alan, metindeki göstergeler (kelime ve cümleler) arasındaki bağlantıları ortaya koyan; gönderge, gösteren ve gösterilen arasındaki ilişkilerle metnin derin yapısına ulaştıran; imge ve metaforlar ile metnin akışı, vurgu ve tonlamalarla seslerin kullanımını hatta bazen noktalama işaretlerini bile göz önünde bulunduran göstergebilimsel incelemeye de tabi tutulabilir. Göstergebilimsel çözümlemede metin kesitlere ayrılarak “anlam haritası” ortaya konulur ve bu kesitler arasındaki anlam ilişkileriyle metnin derin yapısı ile yüzey yapısı arasındaki ilişkilere ulaşılmaya çalışılır. Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Vladimir Propp ve diğer göstergebilimciler anlatısal metinleri çözümlemek için göstergebilimsel yaklaşım ve yöntemlerden faydalanmış, metinlerin söylem ve anlam haritalarını ortaya koyarak karmaşık ve derin yapıya ulaşmaya çalışmışlardır. Bu çalışmanın amacı; Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” eserininin bir bölümünü oluşturan “Asım” isimli şiiri içinde bulunan “Semerci” hikayesine göstergebilimsel çözümleme yöntemi bağlamında bir yaklaşım denemesidir. Bu bağlamda, Akif’in “Semerci” hikayesi kesitlere bölünerek “anlam haritaları” oluşturulmuş ve bu sayede derin yapıdaki örtük anlam ilişkilerine ulaşılmaya çalışılmıştır.Keywords
Göstergebilim, Anlatı, Mehmet Akif Ersoy, Semerci Hikayesi

Advanced Search


Announcements

  MAYIS SAYISI

  VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

  Mayıs ayında yayınlanacak

  Sayımız için

  15 NİSAN Tarihine kadar

  çalişmanızı

  YükleyebilirsinizAddress :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri