NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOES SOCIAL SUPPORT AFFECT PERCEIVED STRESS? A RESEARCH DURING THE COVID-19 PANDEMİC İN TURKEY
(SOSYAL DESTEK ALGILANAN STRESİ ETKİLER Mİ? TÜRKİYE'DEKİ COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA BİR ARAŞTIRMA )

Author : SİBEL ORHAN  MUHAMMET GÜMÜŞ, EMİNE KIZILKAYA  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 69-80
Cite : SİBEL ORHAN MUHAMMET GÜMÜŞ, EMİNE KIZILKAYA, (2021). DOES SOCIAL SUPPORT AFFECT PERCEIVED STRESS? A RESEARCH DURING THE COVID-19 PANDEMİC İN TURKEY. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8, p. 69-80. Doi: 10.51296/newera.63.
    


Summary

This study aims at multidimensional social media content for subtypes of high-level seniors aged 18 and over. The universe of the study consists of 18 years of age and above. The research has participated 802 people living in Turkey. While choosing the universe, convenience sampling method was used. A questionnaire written in Google Form was collected. Descriptive behavioral methods, reliability analysis, correlation analysis and regression analysis were used to test multiple. According to the correlation analysis results; family are other elements of multidimensional social support, another factor that transforms into a life of different dimensions. On the other hand, it showed a moderate relationship between friend and perceived stress. According to the regression analysis results; Learn 11% of the total variance from multidimensional social support and perceived stress. In the regression model, the t-test results are examined in relation to the importance of the regression coefficient. There is an inverse relationship between the increase in relationships and the perceived stress level. That is, as the flow with flow increases, its level decreases.Keywords
Perceived Stress; Multidimensional Social Support; COVID-19; Turkey

Abstract

Bu çalışma, 18 yaş ve üstü insanların stres düzeylerine ilişkin algılarının çok boyutlu sosyal medya üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın evreni, 18 yaş ve üstü bireylerden oluşmaktadır. Araştırmaya, Türkiye'de yaşayan 802 kişi katılmıştır. Evren seçimi yapılırken kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Google Form aracılığıyla internette oluşturulmuş bir anket yardımıyla toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, güvenilirlik analizi, korelâsyon analizi ve çoklu verileri test etmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Korelâsyon analizi sonuçlarına göre; aile, algılanan stres ve çok boyutlu sosyal desteğin diğer faktörleri arasında istatistiksel olarak negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Arkadaş ve algılanan stres arasında ise, orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre; çok boyutlu sosyal destek ve algılanan stres toplam varyansın %11'ini oluşturmaktadır. Regresyon modelinde, t-testi sonuçları regresyon katsayısının önemi ile ilgili olarak incelenmektedir. Katılımcıların aile ilişkilerindeki artış ile algılanan stres düzeyi arasında ters yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Yani, aileleri ile olan ilişkileri istatistiksel olarak artarken, stres düzeyinin azaldığı görülmüştür.Keywords
Algılanan Stres; Çok Boyutlu Sosyal Destek; COVID-19;Türkiye

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri