NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AWARENESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS RELATED TO MATHEMATICAL MODELING
(SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL MODELLEME İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI )

Author : KALPTEN SEDA YÜZSEVEN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 8
Page : 44-59
Cite : KALPTEN SEDA YÜZSEVEN , (2021). AWARENESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS RELATED TO MATHEMATICAL MODELING. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 8, p. 44-59. Doi: 10.51296/newera.86.
    


Summary

The aim of this study is to reveal the different perspectives of classroom teachers on mathematical modeling and development of modeling. The development of mathematical thinking has an important role in dealing with problems in current life. Mathematical modeling provides the opportunity to explain the ideas in daily life by establishing connections in the light of mathematical knowledge.Models and Modeling Questionnaire, Mathematics Attitude Scale and the activities were applied by interviewing with teachers in the study as a data collection. The survey was applied to 60 classroom teachers who were graduated of Çanakkale 18 Mart University and who are selected from the close environment in 2020-2021 academic year. The data used in the research were analyzed with the SPSS program. Since the process of understanding and understanding abstract concepts is difficult for elementary school students, classroom teachers make the subjects more concrete model permanent. The strengths of the learning outcome related to the application are seen to be more effective in terms of learning by doing - learning by experiencing, making mathematics like fun. The areas where mathematical modeling method is mostly used by classroom teachers are representation of geometric shapes, fraction problems and other problem solving techniques. Effective use of mathematical modeling requires effective communication with the student. Classroom teachers recognized the effective use of mathematical modeling in daily life, but defined modeling as concrete materials which are used in lessons. If an oppurtinity is given to classroom teachers to integrate literature and abstract mathematical thinking into today's World more efficient studies would be done.Although mathematics lesson is a lesson with quantitative data, different worths can also be gained to students through activities. There are concrete examples on the basis of modeling and values that children should acquire in mathematics teaching.Keywords
mathematical modeling, awareness of modelling, classroom teachers, classification of mathematical models , math attitude scale,

Abstract

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin matematiksel modelleme ve modelleme geliştirilmesi konusunda farklı bakış açılarını ortaya koymaktadır. Matematiksel düşünmenin geliştirilmesi güncel hayatta karşılaşılan sorunlarla başa çıkmak için önemli bir rolü vardır. Matematiksel modelleme, güncel yaşamdaki fikirleri matematiksel bilgiler ışığında bağlantı kurarak açıklama fırsatı sunar. Veri toplama aracı olarak Modeller ve Modelleme Anketi, Matematik Tutum Ölçeği ve öğretmenlerin yorumlarına yer vererek etkinlik uygulanmıştır. Anket 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi mezunu 60 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda ; ilköğretim öğrencisi için soyut kavramların anlamlandırma ve kavrama süreci zor olduğundan sınıf öğretmenleri konuları daha somut bir model haline getirerek kalıcılığı sağlanmaktadır. Uygulama ile ilgili kazanımın güçlü yönleri öğrenci açısından yaparak – yaşayarak öğrenme, matematiği oyunlaştırarak sevdirme ve akran grubu ile birlikte olduğundan sınıfın tümüne hitap etmesi öğrenme açısından etkili olduğu görülmektedir. Matematiksel modelleme yönteminin sınıf öğretmenleri tarafından en fazla kullanıldığı alanlar geometrik şekillerin gösterimi, kesir problemleri ve diğer problem çözümleme teknikleridir. Sınıf öğretmenleri matematiksel modellemeyi güncel hayatın içinde etkin bir şekilde kullanımın farkına vardıkları ancak modellemeyi derslerde kullanılan somut materyaller olarak tanımlamıştır. Sınıf öğretmenlerine hizmet içi eğitim olarak literatür ve soyut matematiksel düşünmeyi günümüz dünyasına entegre etmek için geniş çaplı bir eğitim ve uygulama olanağı tanındığı takdirde daha verimli çalışmalar olacaktır. Matematik dersi nicel verilere sahip bir ders olduğu halde farklı değerler de problemler ve etkinlikler yoluyla öğrencilere kazandırılabilir. Matematik öğretiminde, çocukların kazanması gereken değerler ve modelleme bazında somut içerikli örneklere yer verilmelidir.Keywords
matematiksel modelleme, modelleme farkındalığı, sınıf öğretmenleri, matematiksel modellerin sınıflandırılması, matematik tutum ölçeği,

Advanced Search


Announcements


Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri