NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE ROLE OF NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN AZERBAIJAN
(AZ?RBAYCANDA TURİZM SEKTORUNUN İNKİŞAFINDA ÜMUMMİLLİ LİDER HEYD?R ?LİYEVİN ROLU )

Author : Karim Huseyn-zada    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 84-87
Cite : Karim Huseyn-zada , (2021). THE ROLE OF NATIONAL LEADER HEYDAR ALIYEV IN THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR IN AZERBAIJAN. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9, p. 84-87. Doi: 10.51296/newera.89.
    


Summary

Azerbaijan is known as an oil country in the world economic market. The Republic of Azerbaijan has a great tourism potential. It is possible to mention the country's natural resources, historical monuments, public geographical position, the coastal zones of the Caspian Sea. This potential is important in reducing dependence on oil. Today, international tourism is in the center of attention in the Republic of Azerbaijan and it is becoming a major force in the non-oil sector of the country's economy. The tourism industry of the Republic of Azerbaijan has already begun to develop. As a result of the state policy pursued in recent years, Azerbaijan has become known in the world as a new tourism destination, and integration into the tourism market at the international level has been ensured. 35 years of the history of Azerbaijan beginning from the late 1960s and proceeding in the 21st century is connected to the name of great leader Heydar Aliyev. Restoration and richening of the statehood traditions of Azerbaijan in late XX century, strengthening of independence of Azerbaijan and making it eternal and firm, assurance of the country’s dynamic economic and tourism development, rapid growth of its international prestige was guaranteed thanks to the fruitful activity of Heydar Aliyev.Keywords
Tourism of Azerbaijan, state policy in tourism, tourism policy, development of the tourism sector, Heydar Aliyev

Abstract

M?lum olduğu kimi Az?rbaycan dünya iqtisadi bazarında bir neft ölk?si olaraq tanınır. Az?rbaycan Respublikasının böyük turizm potensialı mövcuddur. T?bii s?rv?tl?ri, tarixi abid?l?ri, ictimai coğrafi mövqeyi, X?z?rin sahil zonalarını qeyd etm?k mümkündür. Bu potensial neft amilind?n asılılığın azaldılmasında ?h?miyy?t k?sb edir. Bu gün Az?rbaycan Respublikasında beyn?lxalq turizm xüsusi diqq?t m?rk?zind?dir v? bu ölk? iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun ?sas qüvv?sin? çevrilm?kd?dir. Az?rbaycan Respublikasının turizm s?nayesi artıq inkişaf etm?y? başlamışdır. Görül?n dövl?t siyas?ti n?tic?sind? son ill?rd? Az?rbaycan dünyada yeni turizm destinasiyası kimi tanınmağa başlamış, beyn?lxalq s?viyy?d? turizm bazarına inteqrasiya t?min edilmişdir. M?hz bütün bunlar Heyd?r ?liyevin adı il? bağlıdır. XX ?srin sonlarında Az?rbaycanın dövl?tçilik ?n?n?l?rinin b?rpası v? z?nginl?şdirilm?si, Az?rbaycanın müst?qilliyinin möhk?ml?ndirilm?si, ?b?di v? möhk?m olması, ölk?nin dinamik iqtisadi v? turizm inkişafının t?min olunması, beyn?lxalq nüfuzunun sür?tl? artması Heyd?r ?liyevin s?m?r?li f?aliyy?ti say?sind? t?min edilmişdir. Müst?qil Az?rbaycan Respublikasında potensial turizm imkanlarını yüks?k qiym?tl?ndir?n v? bu sektorun inkişaf etdirilm?si üçün yollar arayan Heyd?r ?liyevin tapşırığı il? turizmin dövl?t t?nziml?nm?si sisteminin t?kmill?şdirilm?si, turizm f?aliyy?tl?rinin m?qs?d v? prinsipl?rin? cavab ver?n qanunlar q?bul edildi v? buna uyğun müvafiq işl?r görüldü.Keywords
Az?rbaycan turizmi, turizmd? dövl?t siyas?ti, turizm sektorunun inkişafı, Heyd?r ?liyev

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri