NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES ISSN: 2757-5608

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VIEWS OF SCHOOL DIRECTORS ON THE INTERIOR ELEMENTS IN SCHOOL MANAGEMENT IN DISTANCE EDUCATION IN COVID 19 PROCESS: A CASE SCHOOL STUDY
(COVİD 19 SÜRECİNDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINDA OKUL YÖNETİMİNDE ROL OYNAYAN İÇ ÖGELERE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ: BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI )

Author : Hacı Mehmet Pektaş  Dr. Öğretim Üyesi Mahire ASLAN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 9
Page : 36-69
Cite : Hacı Mehmet Pektaş Dr. Öğretim Üyesi Mahire ASLAN, (2021). VIEWS OF SCHOOL DIRECTORS ON THE INTERIOR ELEMENTS IN SCHOOL MANAGEMENT IN DISTANCE EDUCATION IN COVID 19 PROCESS: A CASE SCHOOL STUDY. New Era Journal of Interdisciplinary Social Studies, 9, p. 36-69. Doi: 10.51296/newera.91.
    


Summary

The aim of this study is to examine the views of school principals regarding internal elements that play a role in school management in distance education practice. The study group of the study, which is modeled according to the phenomenology pattern, one of the qualitative research methods, consists of 30 school principals working in the province of Malatya in the 2020-2021 academic year. The data collected through the semi-structured interview form developed by the researcher were deciphered using the content analysis technique. As a result of the research; It is observed that the relations of school principals with teachers, students, parents and senior management are negatively affected. Apart from this, it was determined that the workload of school principals increased and they had control and follow up problems. In this process, it was concluded that school principals 'cooperation with teachers decreased, they could not respond to the needs of students immediately, they were more exposed to parents' complaints, and their communication with the top management (provincial and district national education directorate) decreased. According to the opinions of the school principals, it was concluded that the teachers adapted to distance education technology, were able to create an efficient lesson environment and constantly improve themselves. The most common problems teachers experience in practice are not getting healthy feedback from students, student absenteeism, weakening of group communication and sharing, and not getting efficiency from applied lessons. According to the school principals, it is observed that students adapt to technology, their understanding of responsibility has developed and they have acquired the habit of individual learning. According to their managers, during the pandemic, the workload of non-educators has decreased and their job performance has decreased. The common recommendation of school principals to teachers, students and parents is to prepare the working environment.Keywords
Distance Education, Covid 19, Pandemic, School Principal, Internal Elements of the School

Abstract

Bu araştırmanın amacı uzaktan eğitim uygulamasında okul yönetiminde rol oynayan iç ögelere ilişkin okul müdürlerinin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desenine göre modellenen araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Malatya ilinde görev yapan 30 okul müdürü oluşturmaktadır. Araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi tekniği kullanılarak deşifre edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; okul müdürlerinin öğretmen, öğrenci, veli ve üst yönetimle ilişkilerininolumsuz etkilendiği görülmektedir. Bunun dışında okul müdürlerinin, iş yükünün arttığı,kontrol ve takip sorunu yaşadıkları belirlenmiştir. Bu süreçte okul müdürlerinin, öğretmenlerle işbirliğinin azaldığı, öğrencilerin ihtiyaçlarına anında karşılık veremedikleri, veli şikâyetlerine daha fazla maruz kaldıkları, üst yönetimle (il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü) iletişimlerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin görüşlerine göre,öğretmenlerin uzaktan eğitim teknolojisine uyum sağladıkları,verimli ders ortamı oluşturabildikleri ve kendilerini sürekli geliştirdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin uygulamada en fazla yaşadıkları sorunlar ise öğrenciden sağlıklı dönüt alamama, öğrenci devamsızlığı, zümre iletişim ve paylaşımının zayıflamasıile uygulamalı derslerden verim alamamaktır. Okul müdürlerine göre, öğrencilerteknolojiye uyum sağladıkları, sorumluluk anlayışlarının geliştiği ve bireysel öğrenme alışkanlığı edindikleri görülmektedir.Öğrencilerin en fazla yaşadıkları sorunlar ise maddi imkansızlık nedeniyle ağ alt yapısı ve cihaz yetersizliği, motivasyon düşüklüğü, idare-öğretmen-öğrenci iletişiminin zayıflığı ve uygulamalı derslerin verimsizliğidir.Okul müdürlerine göre, pandemi sürecindeeğitimci olmayan personeliniş yükü azalmış ve iş performansları düşmüştür. Okul müdürlerinin öğretmenlere,öğrencilere ve velilere ortak önerileri,çalışma ortamının hazırlanmasıdır.Keywords
Uzaktan Eğitim, Covid 19, Pandemi, Okul Müdürü, Okulun İç Ögeleri

Advanced Search


Announcements

  KASIM SAYISI

  KASIM 2021'de 

  yayınlanacak 

  olan  sayısı için 

  makale

  yükleyebilirsiniz

   

   

   Address :
Telephone :+905530042075 Fax :
Email :editornewera@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri