THE INSTITUTION OF CONFISCATION IN OTTOMAN CRIMINAL LAW


Abstract views: 163 / PDF downloads: 197

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7442206

Abstract

Müsadere, geçmişten günümüze kadar suçla mücadelede etkili bir araç olarak devletlerin ceza hukuku sistemlerinde yer almıştır. Uzun bir zaman geniş bir coğrafyada hüküm süren Osmanlı Devleti’nde de bu kurum yaygın bir şekilde uygulanmıştır. Osmanlı devletinde müsadere, ceza veya güvenlik tedbiri olarak uygulanmakla birlikte devlet büyüklerinin ölümleri halinde malvarlıklarına el konulması şeklinde de karşımıza çıkmaktadır.  Ceza olarak uygulanan müsadere, mali nitelikte bir tazir cezasıdır. Müsadere bir suçun işlenmesinin asıl cezası olarak verildiği gibi genellikle sürgün, siyaseten katl, görevden azil gibi cezalarla birlikte tamamlayıcı nitelikte bir ceza olarak verilmiştir. Ayrıca müsadere, suçun işlenmesi sırasında kullanılan, bulundurulması ve tasarruf edilmesi yasak olan mallara yönelik bir güvenlik tedbiri olarak da uygulanmıştır. Bir ceza ve tedbir olarak uygulanan müsaderenin amacı, toplumun suçtan korunması ve tekerrürün önlenmesidir.

Makale kapsamında müsaderenin, Osmanlı ceza hukukundaki yeri, teorik olarak ve uygulama örnekleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışma ile Osmanlı Devletinde başvurulan müsadere kurumunun, ceza hukuku boyutunun ortaya konulması amaçlanmıştır.

References

Acar, Hüseyin. Türk Ceza Hukukunda Müsadere Kurumu. Ankara: Adalet Yayınevi, 1. Baskı., 2019.

Akgündüz, Ahmet. “1274/1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunnamesinin Hukuki Kaynakları, Tatbik ve ve Men-i İstikab Kanunnamesi”. BELLETEN 51/199 (1987), 153–191.

Akşit, Cevat. İslam Ceza Hukuku ve İnsani Esasları. istanbul: Gümüşev Yayıncılık, 2. Baskı., 2015.

Akyılmaz, Gül. Osmanlı Devleti’nde Yönetici Sınıf Açısından Müsadere Uygulaması (2008). 389–420.

Avcı, Mustafa. “Osmanlı Hukukunda Cezaların Tasnifi”. II. Türk Hukuku Tarihi Kongresi Bildirileri. 640. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2016.

Avcı, Mustafa. Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar. Ankara: Adalet Yayınevi, 3. Baskı., 2018.

Barbir, Karl. “Bir Osmanlılık Emaresi: Osmanlı GörevlilerininMülklerinin Mülklerinin Müsadere Edilmesi”. Osmanlı Dünyasında Kimlik ve Kimlik Oluşumu:Norman Itzkowitz Armağanı. 166. İstanbul: İBUN yayınları, 2012.

Bay, Abdullah. “Sultan, Ulema ve Hukuk: Ulemanın Müsadere Uygulamasına Muhalefet”. Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 17 (2017), 1–28.

Canan, İbrahim. Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi. Ankara: Akçağ Yayınları, 2016.

Cin, Halil - Akyılmaz, Gül. Türk Hukuk Tarihi. Konya: Sayram Yayınevi, 8. Baskı., 2016.

Esen, Hüseyin. “İslam Hukuku Açısından Müsadere”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (2002), 191–225.

Frieda, John. “Confiscation”. The Encylopedia Americana International Edition (international Ed.). Vol 7. Grolier Academic Reference, 1989.

Gökcen, Ahmet. Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Kanunları ve Bu Kanunlardaki Cezai Müeyyideler. istanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987.

İmam Nevevi. “Riyazü’s- Salihin ”, no date.

İnalcık, Halil - Seyitdanlıoğlu, Mehmet. Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. Ankara: Phoneix Yayınları, 2.Baskı., 2006.

Kalıpçı, Mahmud Esad. Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Müsadere Kurumu. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2013.

Kallek, Cengiz. Asrı Saadette Yönetim Piyasa İLişkisi. İstanbul: İz Yayıncılık, 1997.

Karataş, Mehmet. 8-19. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Bazı Müsâdere Uygulamaları Some Practices of Confiscation in the Ottoman State in the 18-19th Century (2006). 219–237.

Katgı, İsmail. “Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl (Hukuki Maiyeti, Sebepleri, Usulü, İnfazı ve Sonuçları)”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6/24 (2013), 180–211.

Konan, Belkıs. “İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Açısından Osmanlı Devletine Bakış”. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi XV/4 (2011), 253–288.

Mumcu, Ahmet. Osmanlı Devleti’nde Siyaseten Katl. Ankara: Phoneix Yayınları, 3. Baskı., 2007.

Öğün, Tuncay. “Osmanlı Devleti’nde Müsadere Uygulamaları”. Osmanlı C.6 Teşkilat. 372–383, 1999.

Okandan, Recai Galip. “Hamurabi Mecellesi”. İHFM XVII/1–2 (1951), 283–286.

Sami, Şemsettin. Kamus-i Türki. İstanbul: Çağrı Yayını, 1996.

Telci, Cahit. “Osmanlı Devletinde 18. Yüzyılda Muhallefat ve Müsadere Süreci”. Tarih İncelemeleri Dergisi 22/2 (2007), 145–166.

Tomar, Cengiz. “Müsadere”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 65–66, 2006.

Türkoğlu, Halide Gökçe. Roma Hukukunda Suç Ve Ceza . Ankara: Seçkin Yayınevi, 2. Baskı., 2017.

Üçok, Coşkun et al. Türk Hukuk Tarihi. Ankara: Turhan Kitabevi, 15. Baskı., 2011.

Ünal, Mehmet Ali. “Osmanlı İmparatorluğu’nda Müsadere”. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 49 (1997), 95–111.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. Osmanlı Tarihi. Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011.

Varan, Orhan. Osmanlı Devleti’nde 1826-1839 Yıllarında Yapılan Müsadereler. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Yakut, Esra. “Tanzimat Dönemi’ne Kadar Osmanlı Hukuku’nda Taziri Gerektiren Suçlar ve Cezaları”. Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları 2 (2006), 25–40.

Yılmaz, Fehmi. Osmanlı Tarihi Sözlüğü. İstanbul Gökkubbe Yayını, 2010.

Yüksel, Hasan. “‘Vakıf Müsadere İlişkisi (Şam Valisi Vezir Süleyman PaşaOlayı)’”. Osmanlı Araştırmaları XII, 399–424.

Yurtseven, Yılmaz. “Klasik Dönem Osmanlı Ceza Hukuku’ndaTaziri Gerektiren Suçlar Ve Cezalar”. Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları 9/3–4 (2001), 265–292.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 11, Gömlek No: 358, no date.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 192, Gömlek No: 9414, no date.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 199, Gömlek No: 10132, no date.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 227, Gömlek No: 12633, no date.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 373, Gömlek No: 20401, no date.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 464, Gömlek No: 22702, no date.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 1268, Gömlek No: 49127, no date.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 1343, Gömlek No: 52486, no date.

DABAO, Hatt-ı Hümayun, No: 1359, Gömlek No: 53426, no date.

“DABOA, Cevdet Adliye, No:8, Gömlek No:527”, no date.

“DABOA, Hattı Hümayun, No: 103, Gömlek No: 4075”. 103/4075, no date.

“DABOA, Hatt-ı Hümayun, No: 1397, Gömlek No: 56150”, no date.

“DABOA, Hazine-i Hassa, No: 524, Gömlek No:25595”. 524/25595, no date.

“DABOA,Hatt-ı Hümayun, No: 1232, Gömlek No: 48002”. 1232/48002, no date.

Published

2022-12-16

How to Cite

Kılıçparlar, Z., & Kaya Bozok, F. (2022). THE INSTITUTION OF CONFISCATION IN OTTOMAN CRIMINAL LAW. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 7(16), 91–114. https://doi.org/10.5281/zenodo.7442206

Issue

Section

Articles