AN ALTERNATIVE MODEL APPROACH FOR THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY THE CAPITALIST APPROACH: AHILIK


Abstract views: 156 / PDF downloads: 243

Authors

  • Feride Fatma BİLGİLİ inönü üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7445729

Abstract

Environmental problems, which are increasing rapidly today, are caused by the damage of the capitalist economic system to natural resources. The unlimited production and consumption understanding of the capitalist system causes more use of natural resources and therefore ecological problems increase day by day. Today, various solutions are sought to combat the ecological problems caused by capitalism and to leave a more livable world to future generations. In this study, it is emphasized that in this process where solutions to environmental problems are sought, it will be beneficial to use the philosophy of Akhism, which foresees production and consumption as needed instead of focusing on consumption, rather than production for profitability, in minimizing environmental problems. It is a fact that the social conditions of the period in which Akhism was practiced have changed. Although it does not seem possible to re-apply Ahi-order in today's conditions, the principles of Akhism can be used again in the search for solutions to many problems caused by the capitalist system. One of these areas is the need to transform people's view of natural resources in the human-environment relationship. It is obvious that the principles required to meet this need are in the Ahi organization and it is important to benefit from these principles. In this research, which is a qualitative study, the literature review method was used, the relationship between capitalism and the environment was discussed from the relevant sources, and then the principles of the Ahi organization were evaluated in the solution of environmental problems.

References

Arslan, Hüseyin. “Ahîlik Teşkilatı’nın Sosyo -İktisadî Yapısı ve Örneklik Değeri”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 49, ss. 248-271. 2015.

Baurilland, Jean. Tüketim Toplumu, (çev. Hazal Deliçaylı ve Ferda Keskin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 1970

Darıcı, Sefer. Bilinçaltı Reklamcılık Teknikleri ve Tüketicinin Yönlendirilmesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. 2014.

Dinçaslan, Hüseyin. “Negatif Dışsallıklar Karşısında Bir Tavır Alış: E. F. Schumacher'in Yaklaşımı ve Ahi Zihniyeti Karşılaştırması”, Uluslararası “Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş” Sempozyumu, ss. 97-109. 2022

Down, Douglas. Kapitalizm ve Kapitalizmin İktisadı, (çev. Cihan Gerçek), İstanbul: Yordam Kitap. 2008.

Durak, İbrahim. Yücel, Atilla. “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15/2, ss. 151-168. 2010.

Durning, Alan. Ne Kadarı Yeterli, (çev. Sinem Çağlayan), Ankara, Tübitak. 2014.

Gorz, Andre. Kapitalizm, Sosyalizm, Ekoloji Yönelim Bozuklukları/Arayışlar, (çev. Işık Ergüden), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 1991.

Gençoğlu, Aylin Yonca. “Kapitalizme Teorik Yaklaşımlar: Kapitalist Ekonomik Sistemin Temel Nitelikleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Temaşa Felsefe Dergisi, Sayı: 14, ss. 237-256. 2020.

Gökdayı, İsmail. “Doğal Kaynakların Ve Çevrenin Korunmasında Önemli Bir Tehdit Unsuru: Ekolojik Bunalım ve Sorunun Kapitalizmden Kaynaklanan Sonuçlarının Dünyanın Geleceğine Etkileri”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi ss.129- 150. 1996.

Eroğlu, İlhan. Bektaş, Çetin. “İktisadi, Sosyal ve Eğitim Perspektifinden Ahilik Kurumuna Güncel Bir Bakış”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 14/2, ss. 158-175. 2022.

Featherstone, Mike. Postmodernizm Ve Tüketim Kültürü, (çev. Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 1996.

Foster, John Bellamy. Savunmasız Gezegen/ Çevrenin Kısa Ekonomik Tarihi (çev. Hasan Under), Ankara: Epos Yayınları. 2002

Harvey, David. Postmodernliğin Durumu, İstanbul: Metis Yayınları. 1999.

Kaçanoğlu, Mesut. “Kapitalizm Ve Ahilik Tartışmalarında İslam İktisadının Yeri”, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ahilik Özel Sayısı, ss.150-170. 2021.

Karagül, Mehmet. “Türk İslam Medeniyetinde Ahiliğin İktisadi Hayat ve Devletin Oluşumundaki Rolü”, Türk Dünyası Dergisi, ss. 263-288. 2015.

Karagül, Mehmet. Masca, Mahmut. “Ahilik Düşüncesinin İktisadi Hayata Bakışı ve Kapitalist Sistemle Karşılaştırılması”, Akü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19/2, ss. 83-99. 2017.

Kılıç, Selim. “Modern Topluma Ekolojik Bir Yaklaşım”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12/2, ss. 108-127. 2006.

Koçak, Orhan. Gürün, Fethi. “Ahilik Geleneğinin Günümüzde Sosyal İçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları”, Hak İş Uluslararası Emek Ve Toplum Dergisi, 4/8, ss. 126-143. 2015.

Kovel, Joel. The Enemy of Nature: The End of Capitalism or the End of the World? London: Zed Books. 2007.

Magdoff, Fred. Chiris, Williams. (2021), Ekolojik Bir Toplum Yaratmak, (çev. Meral Üst), Ankara: Ayrıntı Basım.

Nişancı, Şükrü. “Kalkınmanın Alternatif Maliyetlerini Azaltmada Bir Sosyal Siyaset

Kurumu Olarak Ahilik”, Turan-Sam Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 9/33, ss. 335- 343. 2017.

Özdinçer, Fatih. Küresel İktisadi Sorunlar Karşısında Ahilik İktisadı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 2019.

Öztürk, Nurettin. “Ahilik Teşkilatı ve Günümüz Ekonomisi, Çalışma Hayatı ve İş Ahlakı Açısından Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, ss. 1-12. 2002.

Tan Gülcan, Duygu, “Ekolojik Kriz Karşısında Devletin Rolü Üzerine İdeolojik Bir Tartışma”, Uluslararası İlişkiler, 13/59, ss. 49-63. 2018.

Turgut, Gönül. “Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Küçülme”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29/2, ss.137-165. 2014.

Uçma, İsmet. Bir Sosyal Siyaset Kurumu Olarak Ahilik, İstanbul: İşaret Yayınları. 2007.

Yüksel, İbrahim. “Ahilik Felsefesinden Günümüz Meslek Ahlakı Tartışmalarına Bir Bakış”, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4/2, ss. 500-537. 2019.

Şen Sönmez, Ürün. “Bir Ekodistopya Olarak Köpekli Çocuklar Gecesi’nde Ekomarksizmin İzleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 60/1, ss. 389-424. 2020.

The Global Risks Report 2022, Worl Economic Forum.

Veblen Torstein. Aylak Sınıfın Teorisi, (çev. Zeynep Gültekin ve Cumhur Atay), İstanbul: Babil Yayınları. 2005.

Zengin, Cengiz. Çevre, Ekolojik İktisat ve Büyüme, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi. 2020.

Published

2022-12-16

How to Cite

BİLGİLİ, F. F. (2022). AN ALTERNATIVE MODEL APPROACH FOR THE SOLUTION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS CAUSED BY THE CAPITALIST APPROACH: AHILIK. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 7(16), 206–214. https://doi.org/10.5281/zenodo.7445729

Issue

Section

Articles