LITERATURE ANALYSIS OF STUDIES ON THE EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF BANKS IN TURKEY


Abstract views: 555 / PDF downloads: 502

Authors

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7462627%20

Keywords:

Banking Sector, Financial Performance, Financial Performance Evaluation Method, Content Analysis, Frequency Analysis

Abstract

In this study, all studies in which performance evaluation methods have been applied in banks since 2000 in Turkey were examined, and which performance evaluation methods were used more were investigated and frequency analyzes were made. In the study, literature was searched, and related articles and theses were reached by using Google Scholar and Dergipark web browsers during the research process. As a result of the study, 23 different performance evaluation methods were found in the literature. It is seen that the most frequently preferred performance evaluation method in practice is the TOPSIS method (37 times, 25.5%). This is followed by CAMELS (24 times, 16.1%), DEA (13 times, 8.7%), and VIKOR (10 times, 6.7%) methods, respectively. On the other hand, it has been determined that the studies on this subject have increased in recent years, especially in the last 5 years.

References

Abdullayev Mezahir (2013). Türk Bankacılık Sektöründe Dezenflasyon Sürecinde CAMELS Analizi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 0 Sayı: 37, 0(37), 97 - 112.

Akbulut, Osman Yavuz (2019). CRITIC ve EDAS Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 249-263 . DOI: 10.30784/epfad.594762

Akbulut, Osman Yavuz (2020). Gri Entropi Temelli PSI ve ARAS ÇKKV Yöntemleriyle Türk Mevduat Bankalarının Performans Analizi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (2) , 171-187 . DOI: 10.29106/fesa.690432

Akçakanat, Ö. , Aksoy, E. & Teker, T. (2018). CRITIC ve MDL Temelli EDAS Yöntemi İle TR-61 Bölgesi Bankalarının Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (32), 1-24. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbe/issue/41366/488208

Akçakanat, Ö. , Eren, H. , Aksoy, E. & Ömürbek, V. (2017). Bankacılık Sektöründe Entropİ ve Waspas Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2) , 285-300. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/52993/703045

Akgül, Yusuf (2019). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Türk Bankacılık Sisteminin 2010-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (4), 567-582. DOI: 10.29106/fesa.655722

Akgül, Yusuf (2021). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Ticari Bankaların Finansal Performansının Bütünleşik CRITIC CoCoSo Modeliyle Analizi. Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi, 3 (2), 71-90. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jefr/issue/68029/1032234

Akyüz, F. , Soba, A. Ş. & Yeşil, T. (2020). Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi . Muhasebe ve Finansman Dergisi , (87) , 145-166 . DOI: 10.25095/mufad.756250

Alsu, E., Taşdemir, A., Kallo, Z., (2018). Katılım Bankalarının Performanslarının Değerlendirilmesi: Topsis Yöntemi ile Uluslararası Karşılaştırma, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 303-316, DOI:10.21547/jss.342372, Submission Date: 10-09-2017, Acceptance Date: 05-12-2017.

Altınırmak, S., & GÜL, Y. (2019). Borsa İstanbul’da İşlem Gören Mevduat Bankalarının Finansal Durumlarının CAMELS Analizi İle Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17(1), 222-243.

Apan, Mehmet. (2020). Kamu Sermayeli Ticaret Bankalarının Finansal Performans Ölçümü: Entropi, TOPSIS ve GİA Yöntemleri ile Bir Uygulama. Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 4 (2) , 137-157. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jebm/issue/58710/829869

Apan Mehmet, ÖZTEL Ahmet, CEYHAN İsmail F.. (2019). Entropi Yöntemine Dayalı CAMELS Performans Değerlendirme Modeli: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(20), 296-316.

Arıçelik, G. (2010). Ticari Bankalarda Performans Ölçümü: CAMELS Analizine Dayalı Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Atukalp, M. Esra (2019). Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının İncelenmesi: Türkiye Örneği. Global Journal of Economics and Business Studies, 7 (14), 38-52. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusgjebs/issue/42269/468858

Ayçin, E. & Orçun, Ç. (2019). Mevduat Bankalarının Performanslarının ENTROPİ ve MAIRCA Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (42) , 175-194. DOI: 10.31795/baunsobed.657002

Aydın Nurhan, (2012) Finansal Yönetim, Edit: Sevil G. ve Başar M., T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2577, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1547, Eskişehir.

Aydın, Yüksel (2020). Bütünleşik CRITIC ve MAIRCA Yöntemleri İle Kamu Sermayeli Bankalarının Performans Analizi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (4), 829-841 . DOI: 10.29106/fesa.834217

Aydın Ünal, Esra. (2019). Özel Sermayeli Ticari Bankalarının Finansal Performansının SD ve WASPAS Yöntemleri İle Ölçülmesi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (3) , 384-400. DOI: 10.30784/epfad.650513

Ayrıçay, Y., Özçalıcı, M. & Bolat, İ. (2017). Katılım Bankalarının Performanslarının AHP ve GIA Tekniklerinden Oluşan Bütünleşik Bir Sistem ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 4 (2) , 54-69 . DOI: 10.5505/pjess.2017.29290

Bağcı, Haşim, & Rençber, Ömer F., (2014). Kamu Bankaları ve Halka Açık Özel Bankaların PROMETHEE Yöntemi İle Kârlılıklarının Analizi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 6(1) 39-47.

Bayram, Erdi. (2020). Katılım Bankalarının Finansal Performans Analizi: CRITIC ve PROMETHEE Yaklaşımları. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (18), 32-38. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bsbd/issue/59353/826155

Bayram, Erdi. (2021). Türkiye’deki Katılım Bankalarının CRITIC Temelli EDAS Yöntemiyle Performans Değerlendirmesi. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13 (24) , 55-72. DOI: 10.14784/marufacd.879171

Bayramoğlu, Selçuk (2017). “Küreselleşme Olgusunun Maliye Politikaları Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, International Journal of Academic Value Studies, 3 (15), 390-404

Behdioğlu, Y. & ÖZCAN, A. (2009). Veri Zarflama Analizi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (3) , 301-326. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sduiibfd/issue/20829/223091

Bektaş, Selahattin. "Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının Sıralanması: Türk Mevduat Bankalarının CRITIC ve MAIRCA Yöntemleriyle Performans Analizi". Akademik İncelemeler Dergisi 15/2 (October 2020): 793-822. https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.753879

Bozdoğan, T., Ersoy, B., & Kaygusuz, M. (2018). CAMELS Değerlendirme Sistemiyle Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemiyle Analizi. Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(30), 4309-4323.

Çağıl, G. (2011). 2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının ELECTRE Yöntemi İle Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, 1 (93), 59-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mfy/issue/16287/170796

Çalışır, Mustafa & BENGİSU, Berk (2018). Türkiye’de Finansal Sektörde Faaliyet Gösteren Bankaların Performanslarının Veri Zarflama Yöntemi İle Analizi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (4) , 172-200. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iibfdkastamonu/issue/39975/418277

Çalışkan, Emre & EREN, Tamer (2016). Bankaların Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (2), 85-107.

Çelik, İ. E. & Eren, S. (2020). Finansal Performansın Ölçülmesinde Topsis Yönteminin Kullanımı: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması. İçtimaiyat, 4 (2), 171-180. DOI: 10.33709/ictimaiyat.812293

Çelik, Serkan (2020). Türk Katılım Bankacılığı Sektöründe Performans Analizi: Bütünleşik CRITIC ve MABAC Uygulaması. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 6 (2) , 312-335 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jief/issue/56465/766886

Çelik, Tuncay (2016). Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8 (1), Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uaifd/issue/21605/232062

Çiftaslan, M. E. & Rençber, Ö. F. (2022). IDOCRIW ve CoCoSo Yöntemleri ile Sistemik Önemli Bankaların Performans Analizi: Türkiye Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , “21. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ ÖZEL SAYISI” , 54-72 . DOI: 10.33437/ksusbd.1135258

Çilek, Arif (2022). Bütünleşik SV-CoCoSo Teknikleriyle Etkinlik Analizi: Mevduat Bankaları Gruplarında Bir Uygulama, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, İlkbahar 2022, Y. 14, S. 26, s. 52-69.

Çilek, Arif. & KARAVARDAR, Alper. (2020). Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, (113), 99-118. DOI: 10.33203/mfy.569694

Çizgici Akyüz, Gülay. & Emir, Mustafa (2018). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performans Değerlendirmesi: Camels Yaklaşımı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (15) , 7-26. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbed/issue/38132/369974

Daver, G. (2020). TOPSIS Yöntemiyle Banka Performans Analizi: CAMELS Bileşenleri Temelinde Bir Önerme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (43) , 181-198 . DOI: 10.31795/baunsobed.671811

Demir, G. (2021). Özel Sermayeli Mevduat Bankalarında Performans Analizi: SWARA-RAFSI Bütünleşik Model Uygulaması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35 (4) , 1359-1382. DOI: 10.16951/atauniiibd.897065

Dikici, Yakup (2018). Katılım Bankaları İle Mevduat Bankalarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Karşılaştırılması. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4 (2) , 117-125. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ead/issue/48247/610771

Dizgil, E. (2019). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının CAMELS Performans Değerleme Sistemi İle İncelenmesi (2008-2017). Bitlis Eren Üniversitesi Journal of Academıc Projectıon, 4(1), 144-174.

Ecer, F. (2013). Türkiye’deki Özel Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırılması: 2008-2011 Dönemi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 171-189.

Ege, İ. Topaloğlu, E. & Karakozak, Ö. (2015). CAMELS Performans Değerleme Modeli: Türkiye’deki Mevduat Bankaları Üzerine Ampirik Bir Uygulama. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8 (4), 109-126. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/niguiibfd/issue/19760/211593

Ekin, Emre (2022). Kamu Bankalarına İlişkin Performansların Entropi Tabanlı WSA VE ARAS Yöntemleri İle İncelenmesine Yönelik Bir Uygulama. EKEV Akademi Dergisi, 0 (90), 105-122. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sosekev/issue/71356/1147033

El Fetouh, Mouad (2019). Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Değerlendirmesi: Fas-Türkiye Karşılaştırması, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Elmas, Bekir. & Yetim, Aslıhan. (2021). Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Uluslararası Boyutta Değerlendirilmesi. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 7 (3) , 230-263 . DOI: 10.54427/ijisef.941972

Emre Aysin, Meryem ve Çalmaşur, Gürkan (2020) Türk Bankacılık Endüstrisinde Etkinlik Analizi: Küresel Finans Krizi Sonrası İçin Bir Uygulama, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, UİİİD-IJEAS, 2020 (29):79-96 ISSN 1307-9832 DOI: ulikidince.683536

Erdoğan, Burhan (2022a). BİST'e Kayıtlı Bankaların Finansal Performansının AHP-SD Tabanlı PIV Yöntemiyle Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 52, Eylül 2022, Denizli, ss. 93-109.

Erdoğan, Burhan (2022b). COVID-19 Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Performansını Nasıl Etkiledi? SV-EDAS Modeli Uygulaması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 897–912. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1034

Erdoğan, O. & Uslu, A. (2022). Türkiye’deki Kamu ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının CAMELS Yaklaşımı ile Performanslarının Değerlendirilmesi. Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 2 (2), 103-120. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/audas/issue/72512/1172389

Esmer, Yusuf & Bağcı, Haşim (2016). Katılım Bankalarında Finansal Performans Analizi: Türkiye Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15) , 17-30. DOI: 10.20875/sb.65174

Eş, A. & Kök, E. (2020). Banka Performanslarının Entropi Tabanlı WASPAS Yöntemiyle Analizi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2), 233-250. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dusbed/issue/58588/809322

Eyüboğlu, Kemal (2016). Gelişmekte Olan Ülkelerin Bankacılık Sektör Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemi İle Karşılaştırılması. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6 (14), 220-236. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/odusobiad/issue/27560/289969

Gazel, Y. H. , Altınırmak, S. & Karamaşa, Ç. (2021). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Ticari Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerine Göre Performanslarının Sıralanması. Sosyoekonomi , 29 (48) , 161-180 . DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2021.02.09

Gençtürk, M., Senal, S. & Aksoy, E. (2021). COVID-19 Pandemisinin Katılım Bankaları Üzerine Etkilerinin Bütünleşik CRITIC-MARCOS Yöntemi İle İncelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi , (92) , 139-160. DOI: 10.25095/mufad.937185

Gezen, Aslı. (2019). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (84), 213-232. DOI: 10.25095/mufad.625812

Gezen, Aslı. (2021). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi (2016-2020) . Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (2), 91-111. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gauniibf/issue/66025/994996

Gül, Yavuz (2021). Entropiye Dayalı TOPSIS Yöntemi İle Bankaların Performans Değerlendirmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (1) , 1-26. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/63593/796714

Güleç, Murat, Hazar, Adalet. & Babuşçu, Şenol. (2021). Türkiye’de Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 5 (11), 1-19. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bspad/issue/63559/882191

Gülen Alpay, M. & Sakınç, İ. (2017). Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırma Öncesi ve Sonrası Gri İlişkisel Analiz İle Finansal Performans Analizi. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 49-61. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ohuiibf/issue/28958/310004

Gülençer, S. (2020). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Analizi. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 1 (1), 1-22. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/klusbmyo/issue/55653/713744

Gülsün, B. & Erdoğmuş, K. N. (2021). Bankacılık Sektöründe Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Bulanık TOPSIS Yöntemleri ile Finansal Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 25 (1), 1-15. DOI: 10.19113/sdufenbed.639972

Gümüş, F. B., & Nalbantoğlu, Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2), 83-106. DOI NO 10.5578/jeas.10837

Gündoğdu, Aysel (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD), 4 (2), 26-43. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobaf/issue/30183/311205

Gündoğdu, Aysel (2018). Türkiye’de Katılım Bankalarının Finansal Performansının Gri İlişki Analizi İle Ölçülmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, UİİİD-IJEAS, 2018 (17. UİK Özel Sayısı):201-214 ISSN 1307-9832 DOI: 10.18092/ulikidince.434619

Güneysu, Y. , Er, B. & Ar, İ. (2016). Türkiye’deki Ticari Bankaların Performanslarının AHS ve GİA Yöntemleri İle İncelenmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (9), 71-93. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sbed/issue/20718/221405

Işık, Özcan. (2019). Türk Mevduat Bankacılığı Sektörünün Finansal Performanslarının Entropi Tabanlı ARAS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (1) , 90-99 . DOI: 10.29106/fesa.533997

Işık, Özcan. (2020). SD Tabanlı MABAC ve WASPAS Yöntemleriyle Kamu Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performans Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (29) , 61-78 . DOI: 10.18092/ulikidince.705148

Kabakcı, C. Ç. & BİLGİN SARI, E. (2019). Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performansın Tercih Seçim Endeksi (PSI) Yöntemiyle Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (3) , 370-383 . DOI: 10.30784/epfad.649038

Kandemir, T., & Karataş, H. (2016). Ticari Bankaların Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle İncelenmesi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama (2004-2014). İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(7), 1766-1776.

Karaca, S. S. & Erdoğan, S. (2018). Türk Bankacılık Sektörünün 2009-2016 Dönemi CAMELS Derecelendirme Sistemi İle Performans Analizi. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives, 6 (3) , 23-39. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jimeep/issue/40558/458168

Karaca, S. S. , Altemur, N. & Çevik, M. (2019). Türkiye'deki Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi İle Finansal Performans Ölçümü. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2 (2), 130-148. DOI: 10.32951/mufider.495487

Karaca, S. S. , Altemur, N. & Çevik, M. (2020). Bankacılık Sektöründe Performans Analizi: ENTROPI ve WASPAS Yöntemi Uygulaması. Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 46-76. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mtuiyb/issue/57000/769061

Karadağ, M. M. (2021). BİST’te İşlem Gören Mevduat Bankalarının IMF Finansal Sağlamlık Göstergeleri Açısından Topsis ve Entropi Yöntemleri ile Analizi. Maliye ve Finans Yazıları, (116) , 119-142 . DOI: 10.33203/mfy.970497

Karadağ Ak, Ö. , Babuşçu, Ş. & Hazar, A. (2021). BIST Banka Endeksinde Yer Alan Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının COPRAS Yöntemiyle Değerlendirilmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (1), 280-305 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jiss/issue/61916/863410

Karahan, M. & Kızkapan, L. (2022). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Bankaların Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi. Verimlilik Dergisi, (3), 441-462. DOI: 10.51551/verimlilik.953606

Karakaya, Aykut (2020). Bulanık Karar Verme Yaklaşımıyla Katılım Bankaları Finansal Performansı, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, UİİİD-IJEAS, 2020 (Prof. Dr. Talha USTASÜLEYMAN Özel Sayısı):99-122 ISSN 1307-9832 DOI: 10.18092/ulikidince.577236

Kartal, Cem. (2020). Katılım Bankalarının Kar Ve Maliyet Kriterleri Açısından VIKOR Yöntemi İle Performans Analizi. Journal of Management and Economics Research , 18 (1) , 158-175 . DOI: 10.11611/yead.661364

Kaygusuz, Mehmet, Ersoy, Behlül, Bozdoğan, Tunga. (2020). CAMELS Değerlendirme Sistemiyle Bankaların Finansal Performanslarının TOPSİS Yöntemiyle Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9 (1), 67-95. Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/issue/53155/648827

Kestane Ali, Kurnaz Niyazi ve Sizer Mert Osman (2019). Finans Kuruluşlarında Gri İlişkisel Analiz Yöntemi İle Sürdürülebilirlik Performansı Değerlendirmesi: Türkiye Bankacılık Sektöründe Uygulama, Turkish Studies Economics Finance Politics, Volume 14 Issue 4, 2019, p. 1323-1358 DOI: 10.29228/TurkishStudies.30287

Koşaroğlu, Ş. M. (2020). BİST’de İşlem Gören Bankaların Performanslarının SD ve EDAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (3) , 406-417. DOI: 10.29106/fesa.758281

Kurşun, Seda. & Kuşakçı, Ali Osman (2016). Bankacılık Sektöründe Veri Zarflama Analizi İle Etkinlik Değerlendirmesi Literatür Taraması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 15 (30), 133-151. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ticaretfbd/issue/30874/334478

Küçükbay, F. & Gözkonan, Ü. H. (2019). Katılım Bankaları İle Geleneksel Bankaların ÇKKV Yöntemleri İle Performansının Değerlendirilmesi: TOPSIS ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi , (25) , 71-94 . DOI: 10.18092/ulikidince.538666

Öndeş, T. , Çalı, M. S. , Aydın, S. & Muti, A. (2020). Türkiye’de Bulunan Ticari Bankalar İle Katilim Bankalari’nin Electre Yöntemi İle Performans Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34 (3), 689-710. DOI: 10.16951/atauniiibd.432734

Özgür, Ersan. (2021a). Kalkınma ve Yatırım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3206–3221. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1318

Özgür, Ersan. (2021b). Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarının Bileşen Faktör Odaklı CAMELS Performans Analizi. PressAcademia Procedia, 14 (1), 57-63. DOI: 10.17261/Pressacademia.2021.1487

Özkan, G. (2017). Türkiye’de Halka Açık Özel Sermayeli ve Kamu Sermayeli Ticaret Bankaları’nın Performanslarının Topsis (TOPSIS) Yöntemi İle Analizi. Alanya Akademik Bakış, 1 (1) , 47-59 . DOI: 10.29023/alanyaakademik.310146

Özkan, G. & Deliktaş, E. (2020). Banka Performanslarının Topsis Yöntemiyle Analizi . İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 31-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ikacuiibfd/issue/54124/632874

Özkan, Tuba (2019). BIST’TE İşlem Gören Mevduat Bankalarının TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 815-836.

Özkan, Tuba (2020). Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Ölçmede TOPSIS Yönteminin Kullanımı: Katılım Bankaları Üzerine Bir Uygulama. Maliye ve Finans Yazıları, (113), 47-64. DOI: 10.33203/mfy.566714

Öztürk Karaçor, Z. , Mangır, F. , Kodaz, Ş. S. & Kartal, M. (2018). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Special Issue of ICEFM 2017, 47-65. DOI: 10.17336/igusbd.320962

Pala, F., Ayaydın, H., Çam, A. V. & Sarı, Ş. (2018). Türk Bankacılık Sektöründe Performans Değerlendirmesi: AHS ve TOPSİS Yöntemleri. Global Journal of Economics and Business Studies, 7 (13), 51-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gumusgjebs/issue/38305/324127

Rençber, Ö. F. & Avcı, T. (2018). BIST'te İşlem Gören Bankaların Sermaye Yeterliliklerine Göre Karşılaştırılması: WASPAS Yöntemi ile Uygulama. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Volume: 6 Number: ICEESS’ 18 , 169-175 . DOI: 10.18506/anemon.452713

Sakarya, Ş. & Gürsoy, M. (2021). BİST Bankacılık Endeksi’nde Yer Alan Bankaların Finansal Performanslarının Entropi Tabanlı COPRAS ve ARAS Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (4) , 806-819. DOI: 10.29106/fesa.1000264

Sarı, Tuğba (2020). Banka Performans Ölçümünde TOPSIS ve PROMETHEE Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34 (1), 99-117. DOI: 10.16951/atauniiibd.480238

Say, S. (2022). Kamusal Sermayeli Mevduat Bankalarının Aktif Kalitesinin Entegre Entropi-Topsıs Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (52) , 351-361 . DOI: 10.30794/pausbed.1091064

Seçme, Gökhan, (2022). Firma Performans Değerlendirmesine Çok Kriterli Yaklaşım: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 7(2): 457-480

Seçme Neşe Y., BAYRAKDAROGLU Ali ve KAHRAMAN Cengiz (2013) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS, Expert Systems with Applications 36 (2009) 11699–11709.

Şimşek, Oğuz. (2022). Hibrid bir ÇKKV Modeli İle Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Değerlendirmesi. Turkish Studies-Economy, 17(2), 447-470. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.62308

Şişman, Bilal & Doğan, Mesut (2016). Türk Bankalarının Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve Bulanık Moora Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 23 (2) , 353-371 . DOI: 10.18657/yecbu.99311

Tetik, Nevzat ve Şahin, Ahmet, (2020), Katılım Bankalarının Finansal Performans Analizi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 34(2): 293-314, DOI: 10.16951/atauniiibd.439927

Tezergil, S. A. (2016). VİKOR Yöntemi İle Türk Bankacılık Sektörünün Performans Analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38 (1), 357-373. DOI: 10.14780/iibd.92056

Topak, M. S., & Çanakçıoğlu, M. (2019). Banka Performansının ENTROPİ ve COPRAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, 29(154), 107-132.

Türker Kaya, Yasemin (2001). Türk bankacılık sektöründe CAMELS analizi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, MSPD Çalışma Raporları, 6, 1-20.

Uludağ, A. S. & Ece, O. (2018). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, (637), 49-80. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fpeyd/issue/47986/607067

Ural, M., Demireli, E. & Güler Özçalık, S. (2018). Kamu Bankalarında Performans Analizi: ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri İle Bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 129-141. DOI: 10.30794/pausbed.414721

Yalçıner, D., & Karaatlı, M. (2018). Mevduat Bankası Seçimi Sürecinde TOPSIS ve ELECTRE Yöntemlerinin Kullanılması. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 401-423.

Yalçınkaya, H. & Duramaz, S. (2021). Türk Bankacılık Sisteminde Kamusal Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2008-2017 Dönemi Değerlendirmesi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, İstiklal Marşı 100. Yıl Armağan Sayısı, 211-230 . DOI: 10.18026/cbayarsos.744169

Yetiz, Filiz (2021). TOPSIS Yöntemi İle Türk Katılım Bankalarının Performans Analizi ve Bankacılıkta Risk Yönetim Politikalarının Önemi. Journal of Empirical Economics and Social Sciences , 3 (1) , 121-138 . DOI: 10.46959/jeess.899919

Yetiz, Filiz & Kılıç, Yunus (2021). Bankaların Finansal Performansının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) , 13 (24) , 151-164. DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.890105

Yıldırım, B. F. & Demirci, E. (2017). Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi. Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (1) , 35-48. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/sifpusbd/issue/31688/347429

Yılmaz, Naci. (2020a). Türkiye’deki Mevduat Bankalarının VİKOR Yöntemiyle Performans Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 2733- 2748.

Yılmaz, Naci. (2020b). Türkiye’deki Özel Bankaların TOPSİS Yöntemiyle Performans Analizi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 9 (2), 1-13. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ssrj/issue/54392/695826

Yılmaz, Naci & Taşseven, Özlem (2019). Türkiye’deki Özel Sermayeli ve Yerli Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 8 (2) , 44-63 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ssrj/issue/45017/543442

Yılmaz, Ökkeş & Yakut, Emre. (2021). Entropi Temelli TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri ile Bankacılık Sektöründe Finansal Performans Değerlendirmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35 (4) , 1297-1321 . DOI: 10.16951/atauniiibd.874660

Yörük Eren, F. , Özdağoğlu, A. & BEKCİ, İ. (2021). Katılım Bankalarının CAMELS Oranlarının Analizi: MULTIMOORA ve MAUT Yöntemleri İle Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 12 (30) , 552-572. DOI: 10.21076/vizyoner.804245

Published

2022-12-20

How to Cite

TÜRK, V. E., & YILDIZ, A. (2022). LITERATURE ANALYSIS OF STUDIES ON THE EVALUATION OF THE FINANCIAL PERFORMANCES OF BANKS IN TURKEY. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 7(16), 239–266. https://doi.org/10.5281/zenodo.7462627

Issue

Section

Articles