TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK


Abstract views: 34 / PDF downloads: 22

Authors

  • Ahmet ÖLÇER eryazgan44

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12534981

Keywords:

Organizational Culture, Educational Organizations, Leadership, Transformational Leadership

Abstract

In the face of change, which has become an indispensable phenomenon for people, societies and organizations today, it has become mandatory for educational administrators to apply more effective leadership behaviors in their organization In order for educational organizations, where a static structure can never be considered, to meet the expectations of the society and raise successful generations, their managers must exhibit transformational leadership approach behaviors that separately affect the structure, culture and success of the institution. In this study; The concept of organization, educational organizations, the concept of leadership and leadership approaches are explained. In addition, by conducting a literature study on the transformational leadership approach and its dimensions, and the effects of transformational leadership in educational organizations; A general framework of transformational leadership is presented, information is given about its structures and sub-dimensions, and its importance for the person and the organization is emphasized. Again, some inferences and suggestions were made for educational organization The characteristics of leading managers who accept that change is a need, manage change effectively and fulfill its requirements at the highest level are explained.

References

Akça, B. Dönüşümcü Liderlik ile Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkilerde Örgütsel Adaletin Rolü. Adana: Çukurova Üniversitesi, Doktora Tezi, 2012.

Akçakaya, M. 21. Yüzyılda Yeni Liderlik Anlayışı. Ankara: Adalet Yayınları, 2010.

Akyüz, M.Y. “Çağdaş Okulda Etkili Liderlik”. Ege Eğitim Dergisi 2/1 (2002), 109-119.

Aslan, Ş. Duygusal Zeka ve Dönüşümcü Etkileşimci Liderlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009.

Avolio Bruce. J. Full Range Leadership Development Second Addition. Thousand Oaks, Ca, Sage, 2011.

Aydın, M. Eğitim Yönetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi, 1988.

Aydoğmuş, H.İ. Dönüşümcü Liderlik ve Kayseri Emniyet Müdürlüğünde Dönüşümcü Liderlik Davranışları. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2004.

Aykan, E. “Kayseri’de Faaliyet Gösteren Girişimcilerin Liderlik Özellikleri” Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2) (2004), 216.

Ayrancı, E. ve Öge E. Abmyo Dergisi 17 (2010), 37-46.

Barnard, Chester İ.The Functions Of The Executive. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1988.

Bass, Bernard, M. From Transactional To Transformational Leadership: Learning To Share Vision. Organizational Dynamics, 1990.

Buluç, B. “Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki1”. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 57(57) (2009), 5-34.

Bursalıoğlu, Z. Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, 1987

Cemaloğlu, N. ve Kılınç, A.Ç. “Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2012), 132-156.

Coad, A. ve Anthony, B. “Transformational Leadership And Learning Orientation”. Leadership And Organization Development Journal 19/3 (1998), 164-172.

Cömert, M. “Dönüşümcü Liderlik”. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (6-9 Temmuz 2004). Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2004.

Çağlar, İ. “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İle Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Tarzına İlişkin Eğilimlerin Karşılaştırmalı Analizi ve Çorum Örneği”. Gazi Üniversitesi, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2004), 91-108.

Çelik, C. - Sünbül, Ö. “Liderlik Algılamalarında Eğitim ve Cinsiyet Faktörü: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2008), 52.

Çelik, M. Öğretmen Algılarına Göre İlkokul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Ve Girişimcilik Becerileri Arasındaki İlişki (Bağcılar Ve Bakırköy İlçeleri Örneği). Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2013.

Çelik, O. V. Basketbol Oyuncularının Görüşlerine Göre Antrenörlerin Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Takım Bütünlüğüne Etkisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Doktora Tezi, 2011.

Çengelci, E. Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları. Afyon: Kocatepe Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

Dicle, Ü. Bir Yönetim Aracı Olarak Örgütsel Haberleşme. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 1974.

Doğan, “Çağdaş Liderlik Yaklaşımları”. Edt. N. Güçlü - Koşar. Eğitim Yönetiminde Liderlik İçinde. 97-141. Ankara: Pegem Akademi, 2016.

Eraslan, L. “Liderlik Olgusunun Tarihsel Evrimi, Temel Kavramlar ve Yeni Liderlik Paradigmasının Analizi”, Milli Eğitim Dergisi 162 (2004), 24-36.

Erdoğan, İ. Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği. Ankara: Sistem, 2000.

Eryılmaz, F. Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerine Sahip Olma Düzeyleri (Ankara İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Eren, E. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Basım Yayım, 2008.

Erkan, H. Karizmatik Liderlik. İstanbul: Doğuş Yayınları, 2002.

Ertürk R.ve Argon T. “Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri ve Davranışları”. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1/23 (2021), 371-393.

Etzioni, Amital. Modem Organizations Englewood Cliff. New Jerse Prentice-Hall, Inc., 1964.

Giacquinta, B. J. “The Process Of Organizational Change İn Schools”. Review Of Research İn Education, 1 1973, 178-208.

Gökkaya, Ö. Örgüt Dönüşümünde Transformasyonel Liderliğin İncelenmesi. Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Doktora Tezi, 2005.

Gürses, G. - Helvacı, M. “Öğretmenlerin Okullarda Değişime Karşı Direnmemeleri”. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8/1 (2011), 1540-1563.

İşcan, Ö. F. ve Timuroğlu, M. K. “Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21/1 (2007), 119-135.

Karip, E. Dönüşümcü Liderlik. Gazi Üniversitesi. Ankara, 1998.

Korkmaz, İ. “Sosyal Öğrenme Kuramı”. B. Yeşilyaprak İçinde. Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim. 224-225. Ankara: Pegem Akademi, 2009.

Küçük, Ş. Liderlik Yöntemleri ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri. İsanbul: Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs Mezuniyet Projesi, 2019.

Şişman, M. Öğretim Liderliği. Ankara: Pegem A. Yayınları, 2012.

Northouse, G. Peter. “Leadership Theory And Practice”. Second Edition ( Sage Publication) (2001), 131- 158.

Northouse, Peter G. : Leadership: Theory And Practice (Ed. Thousand Oaks). Ca, Sage, 2016

Owen, H., Hodgson, V. ve Gazzard, N. The Leadership Manual (Çev: M. Çelik). İstanbul: Optimist Yayıncılık, 2007.

Özalp, İ. İşletme Yönetimi. Ankara: Nisan Kitapevi, 2010.

Öztürk, N. “Eğitim Örgütlerinde Örgüt Kültürü ve Öğretmen Liderliği: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü”. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2015

Robbins, ve Judge, T. Örgütsel Davranış.Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2007.

Turan, “İşini Bil Okuluna Sahip Ol”. Edt. Açıkalın- A.; Şişman- M. Turan. Ankara: Pegem A. Yayınları, 2007.

Sağanak M. -Şentürk C. (2012). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış 2012, 10(1), 29-47

Sayğan T. “Örgüt Geliştirmenin Tarihçesi”. Çev. O. Sürgevil Dalkılıç. D. L. Anderson İçinde. Örgüt Geliştirme. Ankara: Nobel Yayıncılık

Şafaklı, O. V. “KKTC’deki Kamu Bankalarında Liderlik Stilleri Üzerine Bir Çalışma”. Doğuş Üniversitesi Dergisi 6/1 (2005).: 132-143.

Şahin, A.- Temizel, H.- Örselli, E. “Bankacılık Sektöründe Çalışan Yöneticilerin Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimleri İle Çalışanların Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarını Algılayış Biçimlerine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma”. 3. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı (2004). Tokat: Osman Gazi Üniversitesi, 660-661.

Şimşek, N. - Fidan, M. Kurum Kültürü ve Liderlik. Konya: Tablet Kitabevi, 2005.

Taş, A. - Çetiner, A. “Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarını Gerçekleştirme Durumlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi ( Bahar) 9/2 (2011), 369-392

Toprakçı, E. “Okul Örgütünün Amaçlar Açısından Kendine Özgü Yönleri”. Eğitim Yönetimi (Kış) 1/1 (1995).

Tösten, R. - Özgan, H. “Pozitif Psikolojik Sermaye Ölçeği”. Ekev Akademi Dergisi 4/1 (2014).,429-442.

Tunçer, P. “Örgütsel Değişim ve Liderlik”. Sayıştay Dergisi 80 (2011), 57-83.

Uzer, M. İlköğretim Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerine Sahip Olma Düzeyleri. İstanbul: Beykent Üniversitesi, 2010.

Yavuz, E. Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik Davranışının Örgütsel Bağlılığa Etkisinin Analizi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2008.

http://www.insankaynaklari.com. E.T. 07.06.2023

http://www.yenibiricom. E.T. 07.05.2021

https://deres/99-124.pdf. E.T. 02.03.2022

https://deres/99-124.pdf. E.T. 09.12.2022

Published

2024-06-25

How to Cite

ÖLÇER, A. (2024). TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 9(24), 22–36. https://doi.org/10.5281/zenodo.12534981

Issue

Section

Articles