EVALUATION OF THE EFFECT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRACTICES ON COMPETITIVENESS IN TERMS OF TOURISM

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI


Abstract views: 219 / PDF downloads: 246

Authors

  • esin istanbul aydın university
  • Elçin YAVUZ İstanbul Aydın Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7462439

Keywords:

Toplam Kalite Yönetimi, Rekabet Gücü, Turizm Sektörü.

Abstract

This study was carried out to determine whether the total quality management practices have an effect on the competitiveness in the tourism sector, and if so, to what extent. In the study, the dependent variable is competitiveness and the independent variable is total quality management practices. With the industrial revolution in our world, rapidly developing technologies have shortened the distances and enlarged the sectoral market. While the competitive environments in these big markets are more intense, the sector that is most affected by these intense competition environments is the service sectors. Tourism, which is the sector with the largest value ratio of the service sector, is also affected by this intense competition. The biggest reason for the harsh competitive environment in terms of the tourism sector is seen as the rapid change in the demands and satisfactions of the customers. For this reason, quality must be kept at a high level in order to provide competitive advantage. The fact that the product produced in the tourism sector is at the employee's initiative causes quality deterioration. In accordance with the principle of sharing responsibility for quality, which is one of the foundations of total quality management, continuous improvements are made, reducing the margin of error and ensuring the quality and continuity. This success provides a linear competitive advantage. In the study, the first part was started with information about the tourism sector, and then the concepts of total quality management and competitiveness were mentioned.When the survey data was examined, it was concluded that the total quality management practices in the tourism sector affect the competitiveness

References

ADIGÜZEL, M. (2011b). Uluslararası Rekabet Gücü: Ankara: Nobel Yayınları.

ALTINOK, V. (2001). “Toplam Kalite Yönetimi Yaklaşımı”. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt 1, sayı 1-2, ss.205-214 .

ALTUNIŞIK, R., COŞKUN, R., BAYRAKTAROĞLU, S., ve YILDIRIM E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, , İstanbul, Sakarya Yayıncılık.

AREF, F. (2011). “The Effects of Tourism on Quality of Life: A Case Study of Shiraz, Iran”. Life Science Journal, cilt 8, sayı 2, ss.26-30.

BAYRAKTAROĞLU, G., & ATREK, B. (2006). ‘Firmalara Rekabet Avantajı sağlayacak yeni bir strateji: Bireyselleştirilmiş Kitlesel Üretim’. Eastern Mediterranean University Review of Social, Economic & Business Studies, 7/8, 235-253.

BAYRAM, L. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”. Sayıştay Dergisi, sayı 59, ss.125-139.

BUYRUK, L. (1999). “Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Otel İş Görenlerinin Hizmet Kalitesini Algılamaları Konusunda Bir Araştırma”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İşletme Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi.

BAYTEKİN, E. P. (2005). “Toplam Kalite Hedefinde Müşteri Memnuniyetinden Müşteri Sadakatine”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sayı 1, ss.41-52.

DIXIT, A.K. & NALEBUFF, B. J. (2002). Stratejik Düşünme: İş, Politika ve Günlük yaşamın Rekabetçi Yanı, (Çeviri: ARIK, N.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

DOĞAN, S., ve KILIÇ, S. (2008). “İlişki Yönetiminde İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması”. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı 14, s.60-87.

DURSUN, Y., ve KOCAGÖZ, E. (2010). “Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Regresyon: Karşılaştırmalı Bir Analiz”. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 35, ss.1-17.

DIXIT, A.K. & NALEBUFF, B. J. (2002). Stratejik Düşünme: İş, Politika ve Günlük yaşamın Rekabetçi Yanı, (Çeviri: ARIK, N.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

EMANET, H. (2007). “EFQM Mükemmellik Modeli İle Kamu Yönetiminde Kalite Geliştirme ve Öz değerleme Çalışmaları Üzerine Bir Saha Çalışması: Dikimevi Örneği. Dikimevi Örneği”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İşletme Anabilim Dalı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü.

ENGİNKAYA, E. (2005). ‘Turizm Pazarlamasında Bölgesel Farklılıkların Reakabet Gücüne Etkisi Ve Bir Uygulama’ (Yayınlanmamaış Doktora Tezi), İşletme Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi.

ERTÜRK, M. (2011). ‘Türkiye’deki Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması’, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Turizm İşletmeciliği Eğitimi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi.

FLEISHER, C. S. & BENSOUSSAN, B.E. (2003). Strategic and Competitive Analysis, New Jersey/ USA: Prentice Hall.

GEORGE D., & MALLERY, P. (2010). SPSS for Windows step by step. A simple study guide and reference. GEN, Boston, MA: Pearson Education, Inc, 10.

HOFER, W. C. & SCHENDAL, D. (1978). Strategy Formulation. West Group.

KILIÇ, B. & ELEREN, A. (2009). ‘Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması’. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt 1, sayı 1, ss. 91-118.

KIZILGÖL, Ö., ve ERBAYKAL, E. (2008). “Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 13, sayı 2, ss.351-360.

KIZILKAYA, O., SOFUĞLU, E., ve KARAÇOR, Z. (2016). “Türkiye'de Turizm Gelirleri-Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı”. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt 23, sayı 1, ss.203-215.

KUŞAT, N. (2014). ‘Küreselleşen Dünyada Turizm Sektörü: Bilgi İletişim Teknolojileri Ve Rekabet Gücü’. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, cilt 3, sayı 5, ss. 114-138.

KÜÇÜK, O., YILMAZ, E., ŞEN, H. İ., ve KÜÇÜK, N. (2015). “Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Performansına Etkisi: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama”. The Journal of Academic Social Science Studies, cilt 34, sayı 2, ss.53-67.

MANTYMAA, E., TYRVAINEN, L., JUUTINEN, A., & KURTTILA, M. (2021). “Importance of Forest Landscape Quality For Companies Operating İn Nature Tourism Areas”. Land Use Policy, sayı 107, ss.1-2.

NOWACKI, M., KOWALCZYK-ANİOŁ, J., KRÓLİKOWSKA, K., PSTROCKA-RAK, M., ve AWEDYK, M. (2018). “Strategic Planning For Sustainable Tourism Development in Poland”. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, cilt 25, sayı 6, ss.562-567.

OKUMUŞ, F. (2002). Turistik İşletmelerde Rekabet Avantajı Yaratılma ve Koruma, T.C. Turizm Bakanlığı II. Turizm Şuraası Bildirileri.

ÖZDAMAR K. (2013a). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi – 1, MINITAB 16 – IBM SPSS 21, Eskişehir: Nisan Kitapevi.

ÖZDAMAR K. (2013b). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi – 2, MINITAB 16 – IBM SPSS 21, Eskişehir: Nisan Kitapevi.

ÖZGE BEŞİKÇİOĞLU, R. N. (2022). ‘Algılanan Hizmet Kalitesi Ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Golf Turizmi Belek Bölgesi’. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

SERT, A. N., ve ŞAHBAZ, R. P. (2017). “Turist Bakış Açısıyla Destinasyon Rekabet Gücünün Belirlenmesinde Sosyo-Demografik Özelliklerin Etkisine Yönelik Bir Araştırma”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, sayı 74, s.92.

TÜRKKAN, E. (2001). Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı. Ankara: Turhan Kitabevi.

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ. (2016). EFQM Mükemmellik Modeli, İstanbul, KALDER.

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ. (2019). EFQM Mükemmellik Modeli, İstanbul, KALDER.

TÜRKOĞLU, N. (2016). ‘Konaklama İşletmelerinde Kurumsallaşma, Entelektüel Sermaye Ve Rekabet Gücü İlişkisinin İncelenmesi’, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi.

UZUT, İ. (2021). “Gastronomi Turizmi Rekabet Analizi: İstanbul Örneği”, (Doktora Tezi), Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi.

UZUN C. (2020). ‘Turizm İşletmelerinde İnovasyon Stratejileri’. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, cilt 23, sayı 2, ss. 271-294.

YAĞAR, H. (2007). “Toplam Kalite Yönetimi İle Organizasyonel Performans İlişkisi ve Finans Sektörü Uygulaması”, (Yüksek Lisans Tezi), FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi.

YILDIZ, B. (2018). “Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının İnovasyon ve Firma Performansı Üzerindeki Etkisinde Çevresel Dinamizmin Düzenleyici Rolü”, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İşletme Ana Bilim Dalı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

YÜNCÜ, R. (2010). “Şarap Turizmi Bölgelerinin Rekabet Edebilirliğine Yönelik Bir Model Önerisi: Kapadokya Örneği”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Turizm ve Otel İşletmeciliği Anabilim Dalı, Anadolu Üniversitesi.

Published

2022-12-20

How to Cite

Esin, & YAVUZ, E. (2022). EVALUATION OF THE EFFECT OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT PRACTICES ON COMPETITIVENESS IN TERMS OF TOURISM : TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 7(16), 215–238. https://doi.org/10.5281/zenodo.7462439

Issue

Section

Articles