The ISLAMISATION OF THE TURKESTAN REGION: FIRST MUSLIM CONQUESTS


Abstract views: 60 / PDF downloads: 69

Authors

  • Bauyrzhan SAYFUNOV Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10704414%20%20

Keywords:

Anahtar kelime: Türkistan, İslam, Fetih, Oryantalist, Hakimiyet, Sefer.

Abstract

The Muslim conquests of the Turkestan region were an important part of the spread of Islam and the political, cultural and religious changes in the region. The spread of Islam to the region began with the Arab conquests of the 7th and 8th centuries. Particularly during the Umayyad and Abbasid caliphates, Arab armies conquered Turkestan and brought Islam to these lands. There have been various wars between Turks and Muslims throughout history, but these wars have generally been caused by political or ethnic reasons rather than religious affiliation. The expeditions of the Arab armies into the region to Islamise the Turkestan region brought various regions of Turkestan under Islamic rule, and these expeditions deeply affected the political and religious structure of the region and contributed to Turkestan becoming a part of Islamic civilisation. This article evaluates the first conquest campaigns organised in the name of Islam in the Turkestan region from a new perspective. Literature review, document analysis and descriptive methods were used in the article.

References

Kennedy, Hugh, The Great Arap Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. (Philadelphia, PA: Da Capo Press, 2007).

Grum-Grjimailo G.E., Zapadnaya Mondoliya i Uryanhaiskii krai, t.2, (Leningrad 1926).

Bartold V.V. , Oçerk İstorii Semireçya, soç., (Мoskva 1963), 2:1;

Gumilyov L., Drevnie Turki, (Мoskva 1967).

Zekeriya Kitapçı, Türkistan'ın Araplar Tarafından Fethi, (İstanbul 2000).

Taberi, Ebü Ca'fer Muhammed b. Cerir, Tarih-i Taberi, ter. M.Faruk Gürtunca, (İstanbul 2007).

İrfan Aycan, “Haccâc b. Yûsuf b. el-Hakem es-Sekafî”, TDV İA (İstanbul. TDV yay., 1996).

İbnü’l-Esir, İslam Tarihi, El-Kamil Fi’t-Tarih Tercümesi, Çev; Abdülkerim Özaydın, Ahmet Ağırakça ve diğerleri, (İstanbul 1991)

İsmail Pırlanta, “Horasan Bölgesinin Fethi Meselesi”, CÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 1 (2011), 15:387-402

Câhiz, Amr b. Bahr, el-Beyân ve’t-Tebyîn, nşr. Abdüsselâm M. Harun, I-IV, (Kahire 1395 /1975).

İbn Kesîr, el-Bidaye ve'n-Nihaye (Büyük İslam Tarihi) çev. Mehmet Keskin, VII. Cilt 4.Bölüm, Ahnef b.Kays ve Horasan, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994).

Bolşaya Sovetskaya Ensiklopediya, Toharistan, Gafurov B.G. Tadciki, Moskva 1972.

Grousset, Rene. The Empire of the Steppes- A History of Central Asia, (Rutgers, 1970), 71. ISBN 0-8135-0627-1.

Hamilton Alexander Roskeen Gibb, The Arap Conquests in Central Asia, (London: The Royal Asiatic Society, 1923).

İrfan Aycan, Ziyâd b. Ebîh, TDV İA, (İstanbul: TDV yay., 2013), 44:480-482,

Rtveladze E.V., Velikii şelkovıi put, (Tbilisi 1999).

Boʻriyev O., Temurilar davri manbalarida Çagoniyon, (Taşkent 2001).

Boʻriyev O., Chagoniyon tarixi, (Taşkent 2002).

Hotamov N.B., Dovudi D., Mulloçonov C., İsomatov M. Tarihi Halqi Toçik (Kitobi darsi) (Duşanbe 2011).

Edmund Bosworth. Čagānīān. Encyclopaedia Iranica (1990). Erişim tarihi:21.03.2020.

Ahmed Turan Yüksel, “Ubeydullāh b. Ziyâd”, TDV İA (İstanbul, TDV yay., 2012), 42:29-30.

Erkan Göksu, “Buhârâ Melikesi Kabac Hâtûn”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Dergisi, 2011, 261-283.

en-Narşahî, İstoriya Buharı (Tarih-i Buhara), terc. Ş.S. Kamoliddin, E.G.Nekrasova, (Taşkent 2011).

Ahmed b.Yahya el-Belâzurî, Fütûhuİ-Büldân, terc. Mustafa Fayda, (İstanbul: Siyer Yayınları: 1. Baskı: 2013).

İbn A‘sem el-Kûfî, Kitâbü’l-Fütûḥ, nşr. Süheyl Zekkâr, (Beyrut 1412/1992). 2:26-31.

Hasan Kurt, “Saîd b. Osmân b. Affân”, TDV İA, (İstanbul, TDV yay., 2008), 35:572-573.

İbn Kuteybe, Kitabu' l-Maarif, ed. F. Wüstenfeld, (Göttingen, 1850).

Hamilton Alexander Roskeen Gibb, The Arap Conquests in Central Asia, çev. Hasan Kurt, (Londra 1923, Ankara: Çağlar yay., 2005).

Oçerki İstoirii İslamskoi Tsivilizatsii v 2-h tt. Pod.obş.red Y.M. Kobişanova, (Moskva: ROSSPEN 2008), 1:538.

Türkler, Cilt I, Editörler: Hasan Celal Güzel, Prof. Dr. Kemal Çiçek, Prof. Dr. Salim Koca, (Ankara: Yeni Türkiye Yay., 2014), 67.

Barthold V. Turkestan v epohu mongolskogo naşestviya (Moğol istilası döneminde Türkistan), Soçinenie: 9 cilt, (Moskva: İzd-vo Vostoçnoi literaturı İ.P. Petruşevski 1963).

Lee Hi Su, Orta Asya İslamlaşma Araştırması, Etnik Bilimsel Araştırması 4 Bölüm, (Seul, 2000).

Daekeun Kang, “Orta Asya’da Radikal İslam Hareketleri ve Terörizm” (Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi, Ankara, 2010).

Halil Sahillioğlu, “Dirhem”, TDV İA (İstanbul: TDV yay., 1994), 9:368-371.

Osman Aydınlı, Semerkant, TDV İA (İstanbul: TDV yay., 2009), 36:481-484.

Jeffery, Arthur. “Bîrûnî’nin Karşılaştırmalı Dinler Tarihine Katkısı”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 2 (2010), 19:324.

Tarih II, Orta Zamanlar, (İstanbul: Devlet Matbaası, 1931).

Nicolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, (İstanbul: Yeditepe yayınları, 2005).

Günay Tümer “Beyruni'ye Armağan” Beyruni'nin Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Çalışmaları (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1974).

Mücahit Yüksel, “Süleyman b. Abdülmelik Dönemine İlişkin Bazı Tespitler”, Mütefekkir, Aksaray Üniv., İslami İlimler Dergisi, sayı 6/Aralık (2016), 3:434.

Halîfe b. Hayyât, Ebû Amr, Tarihu Halîfe b. Hayyât, 2. Baskı, thk: Ekrem Ziya el-Umerî, (Dımaşk: Dâru’l Kalem, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1397).

Fatma Odabaşı, “Yezîd b. Mühelleb”, TDV İA (İstanbul: TDV yay., 2013), 43:522-523.

İslam Tarihi ve Medeniyeti 3 - Emeviler, (İstanbul: Siyer yay., 2018).

el-Belâzurî, Fütûhuİ-Büldân, terc. Mustafa Fayda, (İstanbul: Siyer yay.,: 1.Baskı: 2013).

Pritsak O., Der Untergang des Reiches des Oguzischen Yabgu, Fuat Köprülü Armağanı, kısalt. Pritsak, Oğuz. (İstanbul 1953).

Tahsin Banguoğlu, Kaşgari’den Notlar: Oğuslar ve Oğuzeli Üzerine1, Türk Dili Araştırmalar Yıllığı Belleteni, (İstanbul 1959).

Atalay, Besim. Divanü Lügati't-Türk, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2006), 3:149-150.

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Центральной_Азии

Şirin Akiner, “Islam in Central Asia”, Encyclopedia of religion, Lindsay Jones, editor in chief, 2nd ed. (USA 2005), 4620.

Safiyyü’d-dîn Orun Koylaki, Nasabnama, haz. A.K.Muminov, Z.Z.Candarbek, (Türkistan: Mura 1992).

Mustafa Öz, “Muhammed b. Hanefiyye”, TDV İA (İstanbul: TDV yay., 2005), 30:537-539.

Dulat Turantegi, Isqaq Bap, (Almatı:1999), 46-47.

Sariev O., “Bolmısı bölek Babata”, Egemen Qazaqstan gazeti, erişim: 12.07.2019. https://egemen.kz/article/204459-bolmysy-bolek-babata

Nahide Bozkurt, “Nasr b.Seyyar”, TDV İA, (İstanbul: TDV yay., 2006), 22:415-416.

Zekeriya Kitapçı, Türkistan 'ın Araplar Tarafından Fethi, (İstanbul 2000).

Halit Ünal, Fetih, TDV İA (İstanbul: TDV yay., 1995), 12:466-467.

Muhammed Hamidullah “Hudeybiye Antlaşması” TDV İA (İstanbul: TDV yay., 1998), 18:297-299.

Dosay Kencetay, “Din Kudaylık İnstitut (Din, İlahi Bir Kurumdur)”, https://abai.kz/post/38762

Published

2024-02-26

How to Cite

SAYFUNOV, B. (2024). The ISLAMISATION OF THE TURKESTAN REGION: FIRST MUSLIM CONQUESTS. NEW ERA INTERNATIONAL JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY SOCIAL RESEARCHES, 9(22), 14–29. https://doi.org/10.5281/zenodo.10704414